Erik Brejls hjemmesideBØGER

Abildtrup, Jens: Selvejerslægten Bjødstrup 1380-1740. 1952.
Abildtrup, Jens: Slægten Abildtrup. Bd.1-2. 1943-1951.
Abildtrupgård og dens beboere 1498-1925 samt nogle optegnelser om...Købke i Vorgod. 1925
Additamenta. Kgl.Bibl.117 fol. heri: Dyrskøts stamtavler over 37 familier
Arends, Otto Fr: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra reformationen til 1864.Bd.1-3. 1932.
Barfod, Imm: Den falsterske gejstligheds personalhistorie. Bd.1-2. 1851-1854.
Barfod, Jørgen H: Lidt om slægten før Jens Barfods adling i 1455. 1955.
Barfod, Jørgen H: Nitten generationer. 1960.
Barfod, Jørgen H.P: Barfod sagaen. 1992.
Birkedal-Barfoed, Fr: Stamtavle over slægten Barfod-Barfood-Barfoed. 1925.
Bjerge, Poul: Den jyske bonde Niels Jokum Termansen. 1892.
Bobé, Louis Theodor Alfred: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen. 1925.
Bundgaard Lassen, T: Brande sogns historie. Bd.1-2. 1972-1975.
Bøje, Chr. A: Danske guld og sølv smedemærker før 1870. Bind 2. 1982.
Christian IV, konge af Danmark: Egenhændige breve. 1969-70.
Dam, Holger: Undersøgelser af Hans Pedersen Holst, tingskriver ved Sorø retterting og hans agnatiske: Slægten Steenfeldt. l972.
Danmarks kirker. Nationalmuseet, 1933-
Danielsen, C. C: Slægtsbog over den Rahbekske slægt særligt fra Dalagergård i Borris sogn. 1916.
Dansk biografisk Lexikon.Udg. af C.F.Bricka. Bd.1-19. 1887-1905
Degn, Ole: Livet i Ribe 1560-1700. 1971.
Degn, Ole: Rig og fattig i Ribe. Bd.1-2. 1981.
Det Kongelige danske fyrvæsen 1560-1927. 1927.
Døbte i St. Petri tydske kirke i Kjøbenhavn før ildebranden i 1728. 1897.
Ehrencron-Müller, H: Gravskrifter i danske aviser 1759-1800. 1944.
Elvius, Sofus og V.A.Guldbransen: Nyholm. En legatstamtavle. 1893.
Erslew, Th. H: Almindeligt dansk forfatterleksikon..1814-1840, -1853. Bd.l-6. repro 1962-64.
Fabritius, Albert: Familien Nyholm. Stamtavle. Dupl. 1962.
Fibiger. Samlet ved Amalie Fibiger. 1949.
Fibiger, A: Familien Fibiger. 1916.
Finne-Grøn, S. H: Arendals gestlighed. Kristiania, 1897.
Finne-Grøn, S. H: Slegten Michelet. Kristiania, 1919.
Friis, Niels: Det danske hoftrompeterkorps. 1947.
Frost, P. N: P.N. Frosts beskrivelse over købstaden Ringkøbing. 1817. Genoptrykt 1922.
Giessing, Christopher: Nye samling af danske norske og islandske jubellærere. 1779. Genoptryk 1978.
Grandjean, Poul Bredo: Stamtavle over Peder Jacob Deichmanns efterkommere. 1905.
Gravskrift over Frid. Wiirenfeldt. l blad. Kgl..Bibl. 46-259-fol.
Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanak-optegnelser 1565-1613. Bd.1-2. 1976.
Hejbøl, Peder: Ansager sogns historie. 1940.
Helk, Villo: Dansk-norske studierejser. 1987.
Hertzum-Larsen, Holger: Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup. 1989
Hostrup, Helge: Den Hostrupske slægt. 1923.
Hostrup Schultz, V: Helsingørs embeds- og bestillingsmænd. 1906.
Isberg, A. U: Bidrag til Malmö stads historie. Bd.2. Malmö, 1897.
Johansson, Ib: Korsør gamle by. Bd.1-2. 1989-.
Jørgensen, J. P: Slægterne på Brydegård og Øbakkegård i Ledøje sogn. 1906.
Kamphövener, Morten: Borgerskaber i Aabenraa 1686-1867. 1974.
Kau, Hans: Af de kloge mænds og koners saga. Bd.2. 1922.
Kinch, J.F: Ribe bys historie og beskrivelse. bd.2. 1884.
Kjøbenhavns huse og indvånere efter branden 1728. Udg. af Københavns Brandforsikering ved G.L.Grove. 1906.
Klitgaard, C: Herredsfogeder og tingskrivere i Vendsyssel fra middelalderen til ca. år 1800. 1938.
Kligaard, C: Hvetbo herred. Bd.1-2. 1906-1907.
Klitgaard, C: Kjærulfske studier. 1914-1918.
Klitgaard, C: Optegnelser om Vendsysselske præstefamilier før ca. år 1700. 1945.
Klitgaard, C: Vester Brønderslev sogns og Brønderslev købstads historie. 1942.
Klitgaard, C: Vrensted sogn. 1955.
Kolding studenter indtil 1856. /Aksel Nellemann og Knud Moseholm. 1988.
Kristensen, H. K: Nørre Nebel og Lydum sogne. 1958.
Kristensen, H. K: Øster Horne herred. 1944.
Kronens skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Danmark. bd.1-5. 1892-
Krusborg, Johannes: Slægtsbog for slægten fra Krusborg. [Thyregod sogn]. 1976.
Kvist, John: Veerst sogn. 1958.
la Couir, L. F: Korsør. 1926.
Laursen, N. Kr: Af Aale sogns historie. 1930.
Lorentsen, J. R: Bidrag til Øse sogns historie. 1932.
Lundsgaard, Chr: Borris sogn og dets beboere 1688-1988. 1989.
Marquard, E: Kjøbenhavns borgere 1659. 1920.
Møller, Valdemar: Fra Sokkelund herred. 1924.
Nielsen, O: Københavns diplomatarium. 1872-1887.
Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Skadst herred. 1862
Nielsen, Oluf: Kjøbenhavns historie og beskrivelse. bd.3. 1881.
Nyholm, C. K. V: Optegnelser om familien Nyholm. 1897.
Nyholm, Gustav J: Familien Nyholm. 1983.
Personalhistoriske viser. Bruun, Dorothea Gustina Charlotta. Ligvers over D.G.C.Bruun né de Flensborg, Sr. Peder Larsen Bruuns hustru, død. 31.12.1751. Kgl. Bibl. Lorentzens samling 42-23. 2º.
Petresch Christensen, Chr: Nørresundbys historie. Bd.1-2. 1921-1924.
Poulsen, Ejnar: Hardsyssels degnehistorie, bd.1-2. 1931.1934.
Qvistgaard, Erh: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs præstehistorie. 1934.
Ramsing, H.U: Københavns ejendomme 1377-1728. flere bind. 1943-.
Ribe bys jordebog. Af Ingrid Nielsen. 1979.
Ribe raadstuedombøger 1527-1599. Ved Erik Kroman. 1974.
Richter, Vilhelm: Dødsfald i Danmark 1761-1790. repro 1976
Richter, Vilhelm: 100 års dødsfald 1791-1890. repro 1976
Rossen Jacobsen, Ellen: Glimt af Hjordkær sogns historie. 1981.
Rørsig, P. M: Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel. bd.1-2. 1933-1957.
Schrøder, Frederik: Schrøder-slægten. 1918. 2.udg. 1937.
Slægtebog over familien Borberg. Ved Laurits Ploug Borberg. 1944.
Slægten fra Fastergård. Af Gunnar Milthers. 1951.
Slægten fra Tøving. Slægtsarkivet, 1988.
Slægten Yde. Slægtsarkivet, 1980
Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk. Slægtshistorisk Institut, 1970-71.
Slægtstavlesamlingen. 1931, heri: Hostrup. 1931.
Spandet, P. N. J: Meddelelser om familier og personer af navnet Spandet. 1897.
Tauber, E. og And. H. Nielsen: Personalhistoriske notitser om embedsmænd... i Aalborg. 1880.
Thrane, Carl: Fra hofviolonernes tid. 1908.
Til minde om provst og sognepræst Peter Nikolai Fibiger. 1880.
Toldetaten 1750-1896 udarbejdet af V. Richter. Kgl. Bibl. Håndskriftssamlingen. Ny Kgl. Saml. Kvart 2685 k.
Vestergaard, Egon: Filskov sogns skole- og gårdhistorie. 1985.
Vestergaard, Kristian: Vandmøller i gl.Skanderborg amt. 1981.
Weilbachs kunstnerleksikon. 1947-52. Ny udgave: Weilbach. 1994- .
Wiberg, S. V: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie. 1870-1873. 1960.

ÅRBØGER OG TIDSSKRIFTER.

Ballerup Historiske Forening. 4.årshæfte, 1958 s.4-9: Møller, Valdemar: Knud Worm i Ledøje.
Danske Samlinger I, 1865-1866, side 111-148, 319-368: Nielsen, O: Historiske efterretninger om Vester Horne Herred.
Danske Samlinger II, 1866-1867, side 18-70, 97-117: Nielsen, O: Historiske efterretninger om Vester Horne Herred.
Danske Samlinger IV, 1868-1869, side 117-142: Ribe Stifts gejstlige edsbog 1643-1682. Ved J. Kinch.
Fra Frederiksborg Amt. 1922, side 128-140: artikle om Stenholt Mølle.
Fra Himmerland og Kjær Herred. 1915-1917, side 56-89: Hald, Niels: Sognepræster i Hammer...
Fra Himmerland og Kjær herred. 1935 side 485-544, 1936 side 1-80, 1937 side 287-348: Kr. Værnfeldt: Egholmbogen.
Fra Himmerland og Kjær herred. 1937 side 302-: Værnfeldt, Kr: Egholmbogen. 3.del.
Fra Himmerland og Kjær Herred. 1939, side 41-82: Værnfelt, Kr: Af Sulsted sogns historie.
Fra Ribe Amt. bd.10, l942, side 399-413: Schmidt, August F: Stiftprovst P. N. Frost. 1780-1845.
Fynske Årbøger. Bd.6, 1957, side 353-370: Barløse, Børge L: Oberst Christian Fibiger og hans slægt.
Historisk Årbog for Mors. VII, 1925, side 77-84: Rørsig, P.M:Fra dommersæde til degnestol.
Historisk årbog for Thisted Amt. 1927, side 290-396. Christensen, A: Rosholms saga.
Historiske Meddelelser om København. 1964, side 13-17: om borgmester Peder Pedersen 1608-1669.
Jydske Efterretninger 1807 nr.25. tillæg. heri: Mindedigt over Peder Hostrup Worm. Provst i Hvetbo herred, død 1807, begravet 14.2.1807.
Jydske Efterretninger 1819 nr.55. heri: Gravskrift over provst Chr. Fr. Fibiger, død 30.4.1819.
Jyske Samlinger. 1.rk bd.1, 1866-1867, side 318-325: Præsten Anders Lauridsen Vejles optegnelser.
Jyske Samlinger. 1.rk bd.7, 1879, side 224- , 357-359: Peter Gaardboe: Historisk topografisk beskrivelse af Elling sogn...
Jyske Samlinger. 1.rk. bd.9, 1882-1883, side 200-202: Tolstrup kirke.
Jyske Samlinger. 4.rk bd.1, 1911-1914, side 466-519: Klitgaard, C: Af Kornumgårds historie.
Jyske Samlinger. 4.rk bd.5, 1926, side 396-406: Klitgaard, C: Bidrag til Brønderslev-Hallund præstehistorie.
Jyske Samlinger. 5.rk bd.1, 1932-1934, side 436-474: Klitgaard, C: Fra Jerslev herreds tingbog.
Jyske Samlinger. 5.rk bd.4, 1938, side 1-92: Klitgaard, C: Optegnelser om verdslige embedsmænd i Sæby 1525-ca.1850.
Jyske Samlinger. 5.rk bd.5, 1941, side 138-158: Værnfelt, Kr: Fleskum herreds selvejerebønder.
Jyske Samlinger. 5.rk bd.5, 1942, side 270-303: Klitgaard, C: Røgelhede i Hellevad sogn.
Jyske Samlinger. 5.rk bd.7, 1946, side 135-177: Klitgaard, C: Burholt i Øster Brønderslev sogn.
Kirkehistoriske Samlinger. 3.rk bd.2, 1877-1880, side 472-522: Peder Christensens almanakoptegnelser 1584-1595.
Meddelelser om Grønland. LV, 2, 1936, side 133-134: Louis Bobé: Jacob Severins slægt.
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Bd.5. 1935-36. Oslo. side 135 mm om Bendike
Personalhistorisk Tidsskrift. 1.rk bd.1,1880, side 192-223: Nielsen, Oluf: Uddrag af St.Nikolaj kirkes begravelsesprotokol. (17.årh).
Personalhistorisk Tidsskrift. 6.rk. bd.1, 1910, side 264-271: Klitgaard, C: Optegnelser om familien Worm.
Personalhistorisk Tidsskrift. 6.rk. bd.4, 1913, side 167-186: Klitgaard, C: Optegnelser om familien Galskyt fra Hammer.
Personalhistorisk Tidsskrift. 6.rk. bd.6, 1915, side 1-21: Ostermann, H: Meddelelse om danske slægter i Grønland, I. Slægten Dalager.
Personalhistorisk Tidsskrift. 10.rk. bd.2, 1935, side48-71: Klitgaard, C: Fremmedelementet i de nordjyske købstæder i det 16. og 17. århundrede.
Personalhistorisk Tidsskrift. 12.rk. bd.1, 1946, side 159-197: Klitgaard, C: Optegnelser om slægten Brøndlund fra Vendsyssel.
Præstehistoriske Samlinger. 17.maj 1929, side 42-50: Fibiger, A: Nogle spredte præstebilleder.
Vendsyssel. Folk og Land. III, 1911side 25-90: om slægterne Gesmell, Sørensen, Wiirnfeldt.
Vendsysselske Årbøger. bd.1, 1916, side 216: Søren Sørensens hustru Birgitte Steenfeldt.
Vendsysselske Årbøger. 1925, side 176-198: Rørsig, P. M: Fra Korslund i ældre tid.
Vendsysselske Årbøger. 1946, side 339-407: Klitgaard, C: Studier i en vendsysselsk storbondeæts historie og genealogi. Slægten Mørk...
Vendsysselske Årbøger. 1947, side 1- : Klitgaard, C: Vester Hebelstrup i Hallund sogn.
Vendsysselske Årbøger. 1949, side 34-147: Klitgaard, C: Vendsysselske selvejerbønder.
Vendsysselske Årbøger. 1950, side 369-: Klitgaard, C: En tragedie i Ø.Brønderslev og andre drabssager.
Vendsysselske Årbøger. 1954, side 232-285: Klitgaard, C: Af Sæby kirkes regnskabsbog 1629-1764.
Aalborg Stiftsbog. 1974, side 43-52: Fibiger Jensen, Kai: Præst blandt fiskere.
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. 1914, side 23-51: Heilskov, C: Bidrag til Pedersborgs ældste historie.
Årbøger udgivet af Historisk Samfund for Århus Stift. 1936, side 164-178: Kristensen, Niels: Blade af Galten skoles historie.
Årbøger udgivet af Historisk Samfund for Århus Stift. 1947, side 70-96: Chr. Heilskov: Vandmøller i Aarhus og Skanderborg amter.