Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

A    [Til oversigten]  


1 Niels Nielsen Abildgaard, købmand i Hobro.
Afskrift af 7 tingsvidner indført Hobro tingbog 8.2.1694.
-
a pag. 108, 26.9.1687. Arv efter Karen Christensdatter i Nibe, skifte 28.9.1686 til søster Maren Christensdatter, enke efter Niels Sørensen Guldager, præst i [Øls, Hørby og Døstrup, død 1683].
-
b pag. 109, Niels Nielsen Abildgaard fremlagde skøde Hobro 19.3.1677 fra nu afdøde Christen Thorsen, rådmand i Hobro til dennes svoger Peder Pedersen Aalborg.
-
c skiftebrev 21.10.1684 efter Thor Christensen i Hobro med arv til søster Karen Christensdatter i Nibe, død [1686, enke efter Peder Pedersen Løgstør den yngre, købmand i Ålborg, skifte Ålborg 3.10.1681 lbnr.1112]
-
d pag.109-110, 17.10.1687. Maren Christensdatter, enke efter Niels Sørensen Guldager ved Niels Nielsen Abildgaard i Hobro har penge til gode hos Bertel Johansen, sadelmager i Hobro efter dom.
-
e pag. 141, 17.9.1688. Niels Nielsen Abildgaard er værge for afdøde Karen Christensdatters 2 børn: Christen Pedersen og Maren Pedersdatter, der har arv efter Christen Thorsen og hustru Maren Joensdatter.
-
f pag. 166, 6.5.1689. 4 skøder på Hobro Krat, der tilhører størstedelen af Hobro bys lodsejere.
1 pergamentskøde 20.12.1641 fra Palle Christensen på Hyrupgård til Christen Thorsen i Hobro på nogle skovskifter.
2 skøde 2.8.1652 fra Jens Jensen i Bragernes i Norge til Christen Thorsen i Hobro på et skovskifte.
3 skøde 22.12.1656 fra afdøde Daniel Sørensen til Christen Thorsen på et skovskifte.
4 skøde 16.7.1655 fra Poul Holst til Christen Thorsen på et skovskifte.
-
g skøde 9.3.1691 fra vellærde Joen Christensen i Øls Hovgård til Niels Nielsen Abildgaard på Gandrupgården i Hobro, som han nu selv bor i.

2 Else Cathrine Adamsdatter i Viborg.
Brev af 23.10.1843 til Else Cathrine Adamsdatter i Viborg vedrørende alimentationsbidrag fra Søren Møller, skomagersvend i Horsens til hendes barn, (hvis navn ikke angives).

3 Jacob Adamsen, ugift tømrersvend i Viborg.
Skifte Viborg 18.12.1749 for Jacob Adamsen, ugift tømrersvend i Viborg. A:
1) mor Marie Clausdatter, enke efter Adam Jacobsen, tømrer i Viborg, [skifte Viborg 9.8.1742 lbnr.716]
2) bror Christian Adamsen.
Afdøde 27.7.1749 ved en ulykke i Skive.
(Skiftet er indført i Viborg skifteprotokol fol.512, lbnr.827).

4 Christiane Dorthe Mohrsen til Lundbæk i Bislev sogn og Pandum i Vokslev sogn.
Skifte 11.8.1789. 2 bind.
Enke efter Conrad Vilhelm Adeler til Adelersborg, [død Randers 28.4.1785]. B. B:
3) Christian Lente Adeler 4½.
FM:
1 Adeler, stiftamtmand i Norge
2 Søren Nors i Kirketerp, præst i Veggerby og Bislev.
Første ægteskab med Christian Frederik Juel til Rysensteen, [død Bislev sogn 22.2.1782]. B:
1) Christian Frederik Juul 10
2) Iver Adolf Juul 8.
FM: født værge Rantzau til Brahesborg på Fyn.
Christian Frederik Juels første ægteskab med Elisabeth Ahrenstorff. Arv til B:
1) Ove Henrik Juel.
Desuden nævnes Christian Frederik Juels svoger justitsråd Thagaard i Ålborg.
Side 503: Testamente af 21.2.1782 for Christian Frederik Juel, friherre til Rysensteen, og herre til Lundbæk, Pandum, Rammegård og Herpinggård.
Side 523: Ægtepagt 17.3.1784 for Conrad Vilhelm Adeler og hustru Christine Dorthe Mohrsen.
Side 678: Testamente for Christine Dorthe Mohrsen, enke efter baron Adeler og hendes 3 umyndige arvinger.
Side 976-1038: Jordebog 27.5.1789 for Lundbæk hovedgård.

5 5 Adolf Christoffer Adolfsen (1790-), skolelærer i Frederiks sogn.
1) Brev fra Viborg amtstue af 16.12.1861 til Adolf Christoffer Adolfsen, skolelærer i Frederiks med afskrift af meddelelse fra Rentekammeret af 30.8.1828, at nu afskediget skolelærer Christoffer Breuner, skolelærer i Frederikshede på Alheden må fritages fra at tilbagebetale de 20 rigsdaler sølv, han fik ved sin tiltrædelse i stedet for en ko og 4 får.

6 Jens Christian Agerbek, (-1859), bendrejer i Varde.
Breve fra Caroline Agerbek i Hamborg 8.6.1849-16.2.1857
til sin bror Jens Christian Agerbek, bendrejer i Varde
og til sin mor Bodil Kirstine Agerbek i Varde.

Alsterdamm in Hamburg

Hamburg nach dem Brande vom 5. bis 8. Mai 1842


7 Christian Aggersborg i Lemvig.
Optegnelser over de penge køberne af Klitengene skylder og har betalt til Christian Aggersborg i Lemvig fra 16.6.1807.

8 Adolf Christoffer Gabriel, skorstensfejersvend i Hamborg.
Svendebrev 15.7.1793 for Adolf Christoffer Gabriel, født i Hamborg, der har stået i lære hos Johan Isak Leuffner, skorstensfejer i Hamborg.


9 Laurids Lauridsen Ajstrup, skipper i Ålborg.
Borgerbrev som borger og skipper i Ålborg 12.3.1840 for Laurids Lauridsen Ajstrup, styrmand i Løgstør.

10 Jacob Nielsen Albæk, (-1773), gårdejer i Nørre Bork sogn.
Udtog af Øster Nør herreds auktionsprotokol over auktion holdt på Grubbesholm 29.4.1773 efter afdøde Jacob Nielsen Albæk på Grubbesholm i Nørre Bork sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 26.3.1773 lbnr.511. Enkemand efter Johanne Marie Nielsdatter, skifte Lundenæs og Bøvling amter 19.3.1767 lbnr.388].

Udtoget var hæftet med dette omslag


11 Anders Albrechtsen (-1858), gårdmand i Holmgårde i Glenstrup sogn.
Skifte 29.3.1858 efter Anders Albrechtsen i Holmgårde i Glenstrup sogn.
Enkemand. B:
1) Sidsel Marie Andersdatter g.m. Oluf Andersen i Sem
2) Petrine Andersdatter g.m. Jens Jensen, forpagter i Vester Tørslev mølle
3) Anne Andersdatter, død, var g.m. Mads Sørensen i Holmgårde. 4B:
a Anders Madsen 7
b Karen Madsdatter 5
c Jens Christian Madsen 3
d Andreas Madsen 9 mdr
4) Albertine Andersdatter 22
5) Peder Andersen 20
6) Jensine Andersdatter 16
7) Johanne Andersdatter 13.

12 Niels Sørensen Allermann, lærer i Ulsted sogn, født 1873. lærer i Ulsted.
1) Kaldsbrev 18.4.1902 for Niels Sørensen Allermann at være førstelærer og kirkesanger i Ulsted sogn
2) Kollats13.5.1902 for Niels Sørensen Allermann at være førstelærer og kirkesanger i Ulsted sogn
3) Bevilling for Niels Sørensen Allermann, født 17.9.1873 i Villertsø i Randers amt, at føre familienavnet Allermann.
4) Skudsmålsbog fort Niels Sørensen Allermann, født Villersø 17.9.1873, søn af Søren Nielsen Allermann og Marianne Sørensdatter.
5) Skudsmålsbog for Søren Nielsen, født i Rimsø 12.1.1835, søn af Niels Sørensen Allermann og Anne Margrethe Sørensdatter i Emmelev.
Afgang til Ørum 31.10.1862.
6) Skudsmålsbog for Marianne Sørensen, født i Villersø 19.11.1846, datter af gårdmand Søren Jensen og Maren Jensdatter, gift Villersø 10.2.1865 med ungkarl Søren Nielsen.
7) Skudsmålsbog for Petra Johanne Christensen, født Vester Hornum 28.4.1867, datter af Niels Christian Christensen, førstelærer i Viby skole og Caroline Marie Bjørnbak.
Afgang til Rødding 6.5.1895.
8) Gesinde-Dienstbuch for Petra Johanne Christensen, født Vester Hornum 28.4.1867.
9) Kokoppeindpodningsattest 10.6.1822 for Anne Cathrine Pedersdatter, født i Dvergetved [i Tolne sogn].

2 billeder uden navn og sted


13 Frands Alling, skipper i Hobro.
Skøde af 9.3.1758 fra Morten Kirketerp, købmand i Hobro til Frands Alling, skipper i Hobro på ¼-part af galeoten ”De 2 brødre”
I samme læg:
Skøde af 25.10.1756 fra Morten Kirketerp, købmand i Hobro til Jørgen Jonassen, skipper i Mariager på ½-parten af jagten ”A. Jürgen”.

14 Jeppe Alrum, (-1868), farver i Holstebro.
Bevilling af 20.1.1820 at drive farveri og trykkeri i Holstebro for Jeppe Alrum.

15 Niels Andersen Als, selvejerhusmand i Vorup sogn.
Skattekvitteringsbog 1803-1825.

16 Jens Christensen Alstrup, (1791-1846), skomager i Viborg.
Borgerbrev 12.10.1813 for Jens Christensen Alstrup som skomager i Viborg.

17 Mads Henriksen Alstrup, (-1755), handskemager i Viborg.
Skiftebrev 22.6.1756 efter Mads Henriksen Alstrup, handskemager i Viborg, .
E: Maren Sørensdatter Ravn. LV: Søren Tostrup. B:
1) Henrik Severin Alstrup, handskemagersvend i Viborg
2) Jens Christian Alstrup, student i Viborg
3) Søren Alstrup, student i København
4) Mette Alstrup g.m. Johannes Andersen Skottenborg, handskemager i Viborg
5) Edel Alstrup g.m. Palle Gaarsdal i Viborg.
Afdøde døde 11.9.1755.
(Skiftet er indført i Viborg skifteprotol fol.176B lbnr.941).

18 Johan Georg Alt, (1771-1813), galanterihandler i Viborg.
1) Borgerbrev 12.11.1793 for Johan Georg Alt som galanterihandler i Viborg
2) Dokumenter vedrørende fast ejendom 1789-1797
3) Breve og regninger fra
a Johan Georg Alts svigerfar Christian Richter i Horsens
b a Johan Georg Alts svoger Fritz Richter i Horsens
4) Breve og regninger til forskellige debitorer 1794-1797
5) Breve og regninger fra leverandører 1794-1797.

19 Thøger Lassen Althalt, (1763-1826), overkrigskommissær til Lyngbygård i Hasle herred, død 13.1.1826.
1) Eksamenspapir 30.11.1781 som cand. jur. for Thøger Lassen Althalt
2) Udnævnelse 9.9.1803 til kaptajn af landeværnet fra 25.8.1802 at regne
3) Kvittering 29.11.1802 for 200 rdl givet som bidrag til Nørrejyllands forsvarsanstalter og særlig til provincialtøjhuset
4) Trykt pamflet af 17.9.1807 med opfordring til at støtte kongen økonomisk i krigen mod overmagten og til flådens generobring
5) brev 24.1.1808 fra P. Moth i Ålborg vedrørende landeværnet
6) Udnævnelse 6.5.1808 som befalingsmand for Framlev kystmilitsdistrikt i Århus amt
7) Bevilling 30.6.1808 af afsked som kaptajn og kompagnichef ved det forrige 2. østjyske landeværnsregiment
8) Trykt pamflet fra Århus Stiftamt 22.8.1808 om at indberette oplysninger om oldsager i Lyngbygårds område.

>


9) Udnævnelse 23.8.1808 til overkrigskommissær med kaptajns rang
10) Tilladelse af 31.10.1808 at bære den for overkrigskommissærer reglementerede uniform
11) Udnævnelse af 6.11.1816 til bestandigt medlem af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab
12) Takkebrev af 22.10-1819 til kaptajn Althalt for en aktie i Teaterbygningen i Århus
13) Dokumenter vedrørende Thøger Lassen Althalts dødsbo.

20 Hans Peder Ammidsbøl (1759-1821), til Søgård i Nysogn.
1) Akademisk borgerbrev af 24.9.1779 for Johannes Peder Ammidsbøl af Ribe, søn af Henrik Ammidsbøl, krigsråd og ejer af Søgård på Holmsland
2) Rejsepas for
a Hans Peder Ammidsbøl, student i København
b Søren Ammidsbøl., student i København
at rejse til Ringkøbing
3) Dåbsattest for
a Hans Peder Ammidsbøl, født 20.3.1759, døbt Kolding 25.3.1759
b Søren Ammidsbøl, født 30.3.1760, døbt Kolding 3.4.1760
4) Bestalling (uden dato) at være kancelliassessor efter rangforordningens 9. klasse nr.1 for
Hans Peder Ammidsbøl til Søgård
med takkeskrivelse af 24.6.1793.
5) Diverse breve.

21 Elis Ammitzbøll, (1862-1923), forpagter af Gettrup ved Hals, gift 15.10.1891 med Johanne Marie Tang Barfod, født 1869 i Ålborg
1) Sange ved brylluppet i Ålborg Kloster 15.10.17891
2) Sange ved sølvbrylluppet 15.10.1916.

22 Hans Henrik Ammitzbøll, sukkerraffinadør og prokurator i Randers, født 4.11.1786, død 3.9.1831.
1) Bevis i Randers 28.10.1805 for eksamen artium
2) Akademisk borgerbrev 4.11.1805
3) Dåbsattest for Hans Henrik Ammitzbøll, født 4.11.1786, søn af Niels Ammitzbøll, sukkerraffinadør i Randers og Charlotte Marie Boye
4) Testamente af 17.12.1812 for Hans Henrik Ammitzbøll og hustru Marie Sofie
5) Bevis af 4.6.1813 at Hans Henrik Ammitzbøll fra Randers har lært brænderi ved Det kongelige Brænderi i København.

23 Johannes de Andahazy (-1754), ritmester, død på Store Restrup i Sønderholm sogn
Skifte 23.10.1754 for Johannes de Andahazy, ritmester på Store Restrup i Torstedlund birk.
Arvinger kendes ikke.

24 Anne Marie Andersdatter i Høstrup i Haderup sogn.
Skifte 20.11.1778 efter Anne Marie Andersdatter i Høstrup, der døde 7.11.1778.
E: Morten Jensen. A:
1) bror Peder Andersen i Djeld i Sevel sogn
2) bror Jens Andersen Djeld i Viborg
3) bror Kjeld Andersen i Ål i Sahl sogn
4) bror Laurids Andersen i Handbjerg Hovgård
5) bror Poul Andersen, deserteret for 8-10 år siden
6) søster Mette Andersdatter i Pajbjerg i Borbjerg sogn.
(Skiftet indført i Lundenæs og Bøvling amter fol.478 lbnr.634).

25 Inger Andersdatter (-1815), gift med husmand Søren Pedersen i Dalager i Fur sogn.
Eftergivelse af 6.6.1863 af faldsmålsbøde af 10.1.1863.

26 Inger Andersdatter (-1813), gift med skovfoged Søren Pedersen i Pannerup Skovhus i Trige sogn.
Skifte 23.12.1815 efter Inger Andersdatter i Pannerup Skovhus i Trige sogn.
E: Søren Pedersen, skovfoged. B:
1) Peder Sørensen 11
2) Anne Marie Sørensdatter 7.
FM: Niels Rasmussen i Pannerup.

27 Mette Andersdatter i Kondrup i Råsted sogn.
Skifte Dronningborg amt 24.4.1771 efter Mette Andersdatter i Vester Kondrup.
E: Niels Christensen, bødker. B:
1) Christen Nielsen 1½.
FM: bedstefar Anders Pedersen i Bjergby, nu i Kondrup.
Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 1.5.1768. Arv til B:
1) Anne Nielsdatter, der døde
2) Bodil Marie Nielsdatter.
FM: morbror Jens Jensen i Vester Kondrup.
Registrering 9.1.1771.

28 Anders Andersen (-1742), rådmand i Ringkøbing.
1 Regnskabsbog 1702-1729
2 Regnskabsbog 1730-1737
3 Regnskabsbog 1737-1742.

29 Anders Andersen i Årre sogn.
Fripas af 26.2.1765 for Anders Andersen i Årre sogn på Endrupholm gods for ham, hans hustru og 3 børn: Iver Andersen, Laurids Andersen og en datter
med skudsmål fra [Hans Christian Hansen] Friis, præst i Grimstrup og Årre.

30 Andreas Andersen, smed i Ribe.
Skilsmissebevilling af 19.5.1737 for Andreas Andersen, smed i Ribe og hustru Magdalene Kirstine Gerhardt.

31 Andreas Nikolaj Andersen i Ålborg.
Lærekontrakt af 24.9.1839 for Andreas Nikolaj Andersen som lærling hos Laurids Engelund, skomager i Ålborg i 6 år fra Sankt Hans 1835 til Sankt Hans 1841.

32 Anne Margrethe Andersdatter i Nibe, død 5.3.1856, enke efter Hans Andersen, skipper og spækhøker i Nibe.
1) Panteobligation Nibe 28.8.1843
2) Panteobligation af 4.7.1844
3) Ansøgning 29.8.1851 fra enken om måtte sælge øl og brændevin
4) Testamente for Anne Margrethe Andersdatter i Nibe 27.12.1844. A:
1) hans mor Anne Margrethe Jørgensen, enke efter Jørgen Jørgensen, skomager i Stege
2) hendes bror Peder Møller, bødker. 3B:
a brorsøn Hans Andersen Møller, handelsbetjent
b brorsøn Søren Christian Møller, snedkersvend og søn Hans Peder Møller
c Iver Christian Møller
5) Testamente 20.6.1833 for Hans Andersen og hustru Anne Margrethe Sørensdatter i Nibe
6) Diverse regninger.

33 Anton Marius Andersen (1887-), smed i Sønderbæk sogn og hustru Juliane Marie Petra Simonsen Bach. (32 bind/pakker).
1) Arbejdsbøger
2) Regnskaber
3) Telegram
1909-1960.
(Ikke set).

34 Christen Andersen, (1739-1821), gårdfæster i Nørre Tulstrup i Lee sogn og hustru Maren Nielsdatter. (2 bind).
Dagbog 1786-1797: gudelige betragtninger, notater om avl, vejr og handel. (2 bind/pakker).
(Dagbogen er udgivet af Jens Holmgaard i 1969).
(Ikke set).

35 Christen Andersen, (1747-1836), degn i Kvong og Lyne.
1) Kollats Ribe bispegård 9.12.1773 at være kaldet 30.11.1773 af oberstløjtnant Brahe til Hvedholm
2) Aftægtskontrakt af 12.4.1809 for Christen Andersen og hustru Sidsel Poulsdatter hos deres søn Søren Christensen ved Lyne Kirke
3) breve:
a brev 5.8.1816 fra Jens Lauridsen i Ringkøbing til sin farbror Christen Andersen i Lyne
b brev 11.6.1818 fra C. Andersen i København til sin bedstefar Christen Andersen i Lyne
c brev 28.10.1818 fra Anders Christensen i København til sin far Christen Andersen i Lyne
d brev 24.3.1819 fra Anders Christensen i København til sin far Christen Andersen i Lyne
e brev 4.9.1819 fra C. Andersen i København til sin bedstefar Christen Andersen i Lyne
f brev 16.11.1822 fra Christen Andersen i København til sin bedstefar Christen Andersen i Lyne.

36 Hans Andersen, (1790-1844), spækhøker i Nibe.
1) Meddelelse fra Nibe købstad 3.2.1841 at sætteskipper Hans Andersen i Nibe, født i Lindemark, overflyttes fra sø-hovedrulle nr.23 til ekstrarulle nr.63 som nr.36, da han er fyldt 50 år og hermed forskånes for orlogstjenester med mindre landets kræfter måtte opbydes til dets værn.
2) Borgerbrev 28.8.1841 for Hans Andersen, sætteskipper i Nibe, at være borger som spækhøker samme sted, 51 år gammel.

37 Henning Andersen, (1838-1902), forvalter og forpagter, bl.a. på Vester Tjele i Tjele sogn. (32 bind).
1) Dagbøger 1853-1902
2) regnskabsbog.
(Ikke set).

38 Jens Andersen. [På læggets omslag er anført, at han var præst i Lemvig, død 1554].
Testamente skrevet tirsdagen post Festum Sankt Martini 1546 (16.11.1546)
for Jens Andersen Præst.
Hans ejendele skal gives til:
1) mester Jørgen
2) mester Niels Jacobsen, min sognepræst, [formentlig præst i Århus Frue]
3) Hr. Niels Busk
4) Hr. Peder Jespersen
5) Hr. Mikkel Andersen
6) Kirsten Nielsdatter, min tjenestepige, der har svin gående i Hasager skov [i Skjød sogn]
7) Jens Henriksen
8) Knud Nielsen
9) Helle, min pige
10) til hospitalet
11) til skolen.
På bagsiden står:
Hr. Jens Andersens testamente.


39 Josef Andersen (født 29.5.1804) gårdejer i Over Astrup i Vestervig sogn.
1) Skøder, panteobligationer mm vedrørende Over Astrup
2) Breve til ham og til hans kone Dorthe Kirstine Bisgaard fra hans svigerfar Laurids Bisgaard i Bisgård 1844-1849 og diverse breve 1841-1853
3) Regninger og kvitteringer 1855-1864
4) Koppeattest 7.8.1812 for Josef, søn af Anders Andersen, født i Brarup, 7 år gammel
5) Dåbsattest for Josef, hjemmedøbt 29.5.1804 af forældre Anders Frederiksen og hustru Voldborg Josefsdatter i Gammelbygård i Grurup sogn
6) udygtighedspas fra Thisted amt 14.10.1826 for Josef Andersen Gammelby
7) Skudsmål 10.5.1841 for Josef Andersen af Gammelby i Grurup sogn
8) Testamente 8.10.1849 for Josef Andersen og hustru Dorthe Kirstine Lauridsdatter Bisgaard, ejer af Over Astrup i Vestervig sogn
9) Kvittering fra Thisted amtstue for ½%-afgiften til Josef Andersen som arving efter hustru Dorthe Kirstine Lauridsdatter Bisgaard, død 26.5.1852 i Over Astrup
10) Omslag til en kontrabog mellem Josef Andersen i Over Astrup og J. C. Lyhne i Thisted
11) opsigelse af obligation fra Poul Andersen Dahl i Ginnerup til Josef Andersen i Gammelby efter Søren Andersens død og hans enke Dorthe Marie Andersen har betalt beløbet til Josef Andersen 22.9.1852
12) Klage 22.9.1852 fra Josef Andersen over at hans tjenestekarl husmand Hans Jacob Johansen ikke var mødt til tjeneste.

40 Laurids Andersen i Viborg
Afkald 14.8.1731 fra Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Villumsen Kvalsted
for arv efter søster
til dennes enkemand Laurids Andersen.

41 Morten Andersen (1815-1901), gårdmand i Store Grønheden, Volstrup sogn.
1832-1901: Dagbøger regnskaber, breve. (13 bd/pk).
(Ikke set).

42 Morten Andersen, fæster af Hodal mølle, senere af en gård i Stenild sogn.
1) Fæstebrev 15.6.1761 fra Ove Haugaard på Volstrup til Morten Andersen på den halve gård i Stenild sogn som Laurids Christensen fradøde på 2 td. 6 skp og ½ alb. Morten Andersen havde tidligere haft Hodal mølle i Hørby sogn i fæste
2) Retsattest underskrevet Nymølle 12.8.1765 af Christen Helmind, der har ført proces om arv til Niels Andersen, søn af Christen Helminds bror Anders Pedersen og Dorthe Nielsdatter, nu g.m. Morten Møller i Stenild.

43 Niels Christian Andersen, gårdejer i Vesterdammen i Vrejlev sogn og hustru Rise Sofie Sørensdatter
1) Skudsmålsbog for Niels Christian Andersen, født Furreby 30.10.1833
søn af Anders Christensen og Gertrud Marie Nielsdatter i Furreby.
Meldt afgang til Vrejlev 10.5.1863.
Meldt afgang til Astrup 29.4.1897
2) Skudsmålsbog for Rise Sofie Sørensdatter, født 7.5.1834
datter af Søren Thorup Jensen i Assendrup i Vrensted sogn
gift Vrensted 18.11.1864 med Niels Christian Andersen i Vesterdammen i Vrejlev sogn
død 7.8.1883
3) Skøde 26.4.1863 på Vesterdammen i Vrejlev sogn
4) Aktiebrev på 500 kr. af 8.9.1883 i Hjørring Sparekasse


5) Kontrakt om værnepligt, underskrevet Hjørring 28.12.1865, så at Morten Christensen Skarndal i Hjørring udfører værnepligt i stedet for Niels Christian Andersen Furreby i Vesterdammen mod betaling af 110 rdl.

44 Peder Andersen, gartner i Randers
1) Brev 13.5.1860 til Peder Andersen gartner i Østervang i Randers
fra Vilhelm Christensen.

45 Peder Andersen i Østerby i Stauning sogn
Afkald for arv, underskrevet i Østerby i Stauning sogn 11.2.1804 fra
1 Anders Andersen Mejlby
2 Gøde Andersen Vesttarp
3 Jesper Andersen Stauning
4 Mads Olufsen Lading
5) Anders Christensen Mølgaard
6) Niels Busch
til vores bror og svoger Peder Andersen i Østerby,
der har underholdt vores mor og svigermor Maren Pedersdatter.

46 Peder Andersen, urmager i Ringkøbing
Retssag i Tyskland 1912-1913 mod Peder Andersen i Ringkøbing, der har overtrådt den preussiske jagtordning ved forsendelse af en hare uden for den gældende fredningstid.
På grund af sagens ubetydelighed drejer det sig ikke om bøde, men kun om retsgrundlag for konfiskation af vildtet.

47 Poul Andersen (-1799), gårdmand og sognefoged i Sinding sogn [i Viborg amt] og hustru Rebekka Knudsdatter
1) Fæstebrev Vinderslevgård 1.4.1777 til Poul Andersen, født på godset i Sinding sogn af den gård i Sinding sogn som hans stedfar Laurids Pedersen fradøde på 3 td 3 skp 3 fjk
2) Købekontrakt for Poul Andersen i Sinding for hans iboende fæstegård underskrevet 22.3.1796 af Søren Christian Glud til Vinderslevgård.
3) Skøde 8.4.1797 til Poul Andersen i Sinding fra Søren Christian Glud til Vinderslevgård.
4) Panteobligation af 22.4.1797 i Den kongelige Kreditkasse for Poul Andersen med pant i hans gård i Sinding
5) Skiftebrev 21.12.1790 for Anne Poulsdatter i Sinding, [indført i Vinderslevgård skifteprotokol 1760-1810 fol.288 lbnr.377].
Enke efter [Laurids Pedersen i Sinding, skifte Vinderslevgård 13.7.1776 lbnr.294]. B:
3) Niels Lauridsen i Sinding.
Første ægteskab med [Anders Nielsen i Sinding, skifte Vinderslevgård 17.5.1763 lbnr.229]. B:
1) Niels Andersen
2) Poul Andersen.
6) Skiftebrev 28.10.1799 for Poul Andersen i Sinding.
E: Rebekka Knudsdatter. LV: Niels Lauridsen i Sinding. B:
1) Margrethe Poulsdatter 9
2) Anne Kirstine Poulsdatter 5
3) Mette Poulsdatter 1½.
FM: Niels Andersen i Sinding.

48 Poul Andersen fra Jylland
Pas udstedt 6.5.1718 af Johan Carl Meyer, skovrider ved Højstrup på Stevns for Poul Andersen fra Jylland, der har tjent ham som staldkarl og kusk i 1½ år fra Michaeli 1716 til påske 1718.

49 Rasmus Andersen, bager i Randers, død 1801.
1) Ved auktionen 19.3.1792 i dødsboet efter [Kirsten Sørensdatter Holm i Randers, skifte Randers 17.1.1792 lbnr.1357], enke efter Herman von Hatten, er huset på vestre side af Alvejen solgt til Rasmus Andersen, bager i Randers
2) Panteobligation af 13.6.1793 på 7000 rdl som Rasmus Andersen, borger og bager i Randers skylder Anders Mikkelsen, tømrer med pant i Rasmus Andersens hus på Alvejen
3) Panteobligation af 13.6.1798 på 300 rdl som Rasmus Andersen, bager i Randers skylder sin moster Maren Jepsdatter Bang, enke efter Rasmus Pedersen, bager
4) Skifte 5.10.1801 efter Rasmus Andersen, bager i Randers, [indført i Randers skifteprotokol fol.88B lbnr.1513].
E: Marie Jensdatter. LV: Rasmus Velling, købmand. B:
1) Marie Kirstine Rasmusdatter 8
2) Birthe Marie Rasmusdatter 7
3) Rasmus Rasmussen 5
4) Jens Rasmussen 3.
FM: farbror Erik Andersen.

50 Søren Andersen, (1587-1652), konrektor i Århus
1) brev på latin af 23.3.1624 til Søren Andersen, konrektor i Århus fra Søren Nielsen Hjort, konrektor i Roskilde.
(Udtaget af Gustav Ludvig Badens samlinger. Kvart. des. nr. 224).


51 Søren Andersen Bagger (1803-) i Asferg
1) Flere papirer angående en fordring Søren Andersen Bagger i Asferg, søn af gårdmand Anders Sørensen Bagger, havde på sin stedfar Laurids Sørensen Bagger
2) Dåbsattest Asferg 5.11.1803 for Søren, søn af Anders Sørensen og Anne Jørgensdatter
3) Sessionspapir 3.11.1827 for Søren Andersen Asferg i Randers
4) Gældspapirer 1827.

52 Thomas Peder Andreassen, lærer i Bastholm skole i Vrejlev sogn og hustru Kirstine Cathrine Mathiasdatter
1) Kollats 20.12.1866 for Thomas Peder Andreassen at være lærer i Bastholm skole, fra 12.9.1865 at regne
2) Universitetets almanak 1865 med skrivelser fra offentlige institutioner indført sidst i bogen
3) To notesbøger med diverse funderinger samt opskrifter på desserter og kager
4) Et brev fra bedstemor til Thyra.

53 Johan Georg Andreassen, (1705-1772), generalmajor, død på Krogsgård, begravet 13.8.1772, 66 år gammel
1) Bestallinger: 1735 som ritmester, 1746 som major, 1755 som oberstløjtnant samt private breve
2) Regninger og kvitteringer samt korrespondance med forskellige forretningsforbindelser 1746-1772
3) Regimentsregnskaber med bilag 1756-1773
4) Dagbog og noter for [Johan Henrik von der Mühle] der før 1704 blev gift med [Lisbeth Agnethe Esmann], datter af [Herman] Esmann, major [i Vestbirk, skifte Skanderborg og Åkær amter 7.2.1705 lbnr.4], blev sekundløjtnant i 1709, kaptajn ved Ribe stift nationale regiment 1711 og tog sin afsked 1720.
1710 fik han døbt en datter i sit hjem i Lundum og 1723 gik han til alters i Lundum (Lundum kirkebog 1736-).
(I pakken angives dagbogsføreren at være en ukendt person).

Nygårds seddel


54 Jacob Hansen Andreassen, præst i Kornum og Løgsted, død 1886
1) brev til Jacob Hansen Andreassen 4.9.1884 fra C. I. V. Qvie, tærsker i Kærsholm mølle i Torning sogn pr. Kjellerup
2) brev til Jacob Hansen Andreassen 14.7.1784 fra P. M. Christiansen i New York
3) brev til Jacob Hansen Andreassen 23.11.1884 fra H. Andreassen
4) brev til Jacob Hansen Andreassen 1.1.1885 fra P. M. Christiansen i Struthers Mahoning Compagni i Ohio i Nordamerika.

55 Anders Vitalius Andrup, 1810-1868), postmester, købmand, reder og avlsbruger i Lemvig
1842-1869 Forretnings- og embedspapirer og breve. (2 pk).
(Ikke set).

56 Johan Martin Christoffer Ankerstjerne (1835-1913). købmand i Randers
1) Eksamensbevis 18.4.1851 som handelsbetjent i Randers
2) Skudsmål 8.3.1859 som handelsbetjent i Randers
3) Borgerskab 9.3.1859 som købmand i Randers
4) Bevis af 8.5.1859 at være fuldmyndig uagtet han ikke er fyldt sine 25 år
5) Borgerskab 5.11.1891 som slagter i Ringsted.

57 Villy Christian Anly (1928- ), skolelærer i Viborg
1945-1972 breve, retsakter, udklip og manuskripter (4 pk).
(Ikke set).

58 Frederik Ditlevsen Arrebo, degn i Vester Velling og Skjern
Konfirmation 25.2.1724 af testamente af 14.1.1724 for Frederik Ditlevsen Arrebo i Terp, degn i Vester Velling og Skjern [skifte Middelsom herred gejstlig 25.1.1737 lbnr.35] og hustru Karen Pedersdatter Fischer, [skifte Middelsom herred gejstlig 10.4.1749 lbnr.44].

59 Christian Rasmus Arendrup (1803-1871), distriktslæge i Grenå 1837-1856, derefter stiftsfysikus i Odense
Sygejournaler, breve og papirer fra hans private praksis i Grenå 1838-1856.

60 Andres von Arenstorff (1709-1764), oberst, til Visborggård i Visborg sogn
1764 skiftedokumenter vedrørende delingen af Visborggård og Havnø. Ved delingen var frue Johanne Augusta Dietrich og løjtnant Arenstorff til stede.
Flere jordebøger med hartkorn og beboere fra 1764.
[Skifte indført i Ålborghus med flere amter skifteslutningsprotokol 1756-1775 den 27.9.1764 lbnr.368].

61 Laurids Arrøe, gårdejer i Mejrup sogn
1) Dåbsattest, døbt hjemme 27.5.1807, fremstillet i Hjerk kirke 22.7.1807, for Laurids, søn af afdøde proprietær Niels Arrøe
2) Testamente af 29.6.1844 for Laurids Arrøe og hustru Hansine Severine Sidelmann i Bladbjerg i Mejrup sogn.

62 Jonas Arvesen, grovsmed i Ålborg
1) Svendestykke forevist 25.6.1836 for Jonas Arvesen 24 år, født i Ålborg: bagaksel til en karet og 2 hestesko
2) Kongelig bevilling 21 juli [år mangler] for Jonas Arvesen at anlægge en vognfabrik i Ålborg.

63 Gertrud Augustinusdatter i Løkken i Furreby sogn
1) Ansøgning 1700 om fritagelse for soldatertjeneste for hendes mand.

64 Jørgen Akselsen, tater og faderen Aksel Jensen
1) Attest fra Vroue præstegård 20.2.1845 at Jørgen er født i Rabis i Resen sogn [i Fjends herred] 11.6.1823 af omvandrende glarmesterfolk Aksel Jensen og Anne Cathrine Jørgensdatter
2) Attest fra Næsbjerg præstegård 20.2.1845 at Aksel Jensen er døbt i Oudrup kirke 28.2.1790
3) Attest fra Næsbjerg præstegård 22.2.1845 at Jørgen Akselsen er født i Vroue sogn 11.6.1823, søn af natmand Aksel Jensen og Anne Cathrine Jørgensdatter, [indført i Resen sogn kirkebog].    [Til oversigten]