Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

L    [Til oversigten]  1180    Hans Christensen Ladefoged ( -1838) i Sørå i Aså-Melholt sogn og brodersøn Christen Christensen
1) Skøde 13.6.1812 fra Dronninglund hovedgård til Hans Christensen Ladefoged i Sørå i Dronninglund sogn på hans iboende gård af htk. 4120
2) Skøde 13.6.1812 en gård matrikel af htk. 8120
3) Skøde 13.6.1812 på en huslod med jord på Sørå mark af 4 skp
4) Skøde på den gård i Sørå i Dronninglund sogn som Niels Jensen sidst havde i fæste fra Hans Christensen, selvejer i Sørå til brorsøn Christen Christiansen
5) Skøde fra Hans Christensen Ladefoged i Sørå på nogle jordlodder på Rugtved strandeng og i Albæk sogn til Heile Jørgensen af Krogen
6) Købekontrakt hvor Christen Christiansen i Sørå sælger Konge- og kirketienden af Store Bovet [i Aså-Melholt sogn] til Anders Bodenhoff i Store Bovet
7) Oversigt over konge- kirke, korn og kvægtiende af nogle gårde i Sørå
8) Deklaration at Jacob Nielsen og Christen Christiansen i Sørå begge har opført tilbygninger til deres gårde, der delvis ligger på den andens grund
9) Hans Christensen, selvejergårdmand i Sørå fæster den gård i Sørå til Jørgen Andersen Sørå, som dennes mor, enke efter Anders Rasmussen, hidtil har haft i fæste af Htk. 4120
10) Udskrift af kongelig plakat 18.4.1828 over hvilke gårdmænd, der skal udføre pligtarbejde ved istandsættelse af kirker
11) Licitation 24.7.1801 på opbyggelse af Sørå og Aså broer
12) Testamente 30.11.1812 for Hans Christensen Ladefoged og Mette Jørgensdatter i Sørå. A: plejesøn Christen Christiansen 18 år gammel
13) Koppeattest Vejle 21.7.1806 for Christen Christiansen i Nørre Vilstrup, 2¼ år gammel
14) Rejsepas Hals 15.2.1813 for Christian Christiansen, 17 år gammel, der opholder sig hos sin farbror Hans Ladefoged i Dronninglund sogn til en rejse til sine forældre i Havregård ved Vejle
15) Christen Christiansen, født i Rugballe, 36 år gammel udskrevet af lægdsrullen 1.9.1830. På sedlen er tilskrevet: Christen Christiansen er død 7.12.1870.
16) Anmeldelse 17.7.1738 at Christen Christensen ifølge testamente af 23.3.1812 for farbror Hans Christensen i Sørå og hustru Mette Jørgensdatter er tilfaldet nogle fæsteejendomme i Sørå
17) Christen Christiansen i Sørå beskikkes som værge ved samfrændeskifte 11.9.1835 for Anders Jørgensen og Poul Jørgensen, hos deres mor Anne Marie Poulsdatter, enke efter deres far Jørgen Andersen
18) Kvittering Hjørring amtstue 22.9.1846 for ½ procent afgiften for Christen Christiansen i Sørå for arv efter testamente 10.7.1845 for afdøde Mads Jensen Togaard i Voer sogn.

1181    Peder Nielsen Ladefoged (1811- ), husmand og tømrer på Ørum mark i Ørum sogn i Thisted amt
1) Dåbsattest for Peder, døbt 27.8.1811, søn af Niels Pedersen, ladefoged på Tandrup og Kirsten Madsdatter i Stenledhus
2) Koppeattest 12.9.1823 for Peder 12 år gammel. søn af Niels Pedersen i Bedsted
3) Bevilling Thisted 16.2.1846 for Peder Nielsen i Bedsted at ernære sig som tømrer på landet
4) Frihedspas 9.10.1847 for Peder Nielsen Stenled, der er bedømt utjenlig som trainkusk
5) Fortegnelse 13.5.1855 over de genstande, som Peder Nielsen Ladefoged forsikrer i sit hus på Ørum mark
6) Koppeattest 25.7.1856 for Anders Christian, søn af Peder Nielsen i Ørum, 1 år gammel
7) Brandpolice 30.4.1857 for husmand Peder Nielsen Ladefoged på Ørum mark
8) Koppeattest 23.6.1860 for Anne Kirstine, datter af Peder Ladefoged i Ørum.

1182    Ditmer Frederik von Ladiges til Vosnæsgård i Skødstrup sogn
1793-1856 Breve, brandforsikringspapirer og testamente. (1 pk).
(Ikke set).

1183    Adelaide Frederikke Landmark (-1929), frøken i Hobro
1)) Testamente 1929 for Adelaide Frederikke Landmark, ugift i Hobro. A:
1) bror Christian Frederik Ludvig Landmark i Hobro, død. 2B:
a Henriette Elisabeth Sofie Landmark
b Laura Landmark
c Anne Landmark
d Adelaide Frederikke Landmark.
2)) Breve
3)) Digte
4)) Panteobligation

1184    Mette Christensdatter Lang i Kondrup i Råsted sogn
1)) Skifte i Dronningborg distrikts birk 10.7.1775 efter Mette Christensdatter Lang i Kondrup i Råsted sogn. A:
0) bror Rasmus Christensen, død. 5B:
1) Christen Rasmussen Bjergby i Ulbjerg
2) Christen Rasmussen i Kondrup
3) Gertrud Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Kvottrup mølle. 10B:
a Rasmus Andersen 22
b Anders Andersen 20
c Christen Andersen 11
d Jens Andersen 9
e Mette g.m. Niels Mortensen i Mariager
f Mette Kirstine, død, var g.m. Mikkel Christensen i Svenstrup Hovgård. 3B:
1 Kirstine Marie Mikkelsdatter 4
2 Christen Mikkelsen 3
3 Gertrud Mikkelsdatter 2
g Birthe 17
h Karen 15
i Anne 13
j Maren 8
4) Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Nielsen Moth. nu i Asferg. 1B:
a Bodil Nielsdatter Moth 10½
5) Maren Rasmusdatter g.m. Christen Ulf i Kongsvad mølle [i Glenstrup sogn].

1185    Niels Langballe ( -1870) til Dronningborg i Dronningborg landsogn
1) Fire regninger 1867 alle fra Slipper & Son på adressen: Dherrer Hill & Sons, banquers i West Smithfield i London.


1186    Simon Jensen Langballe (1741-1816), skomager i Randers
1) Bog med fortegnelse over forfærdiget arbejde 1790-1795.


1187    Morten Mortensen Langberg (1778-1860), skolelærer i Virring sogn
1) Meddelelse København 12.10.1855 om udnævnelse til Dannebrogsmand for Morten Langberg, skolelærer i Virring.

1188    Abelone Lange, død 1775 på Ørslevkloster, enke efter Conrad Jacob Lerche, borgmester i Nyborg og ejer af Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn
1) Skifte 22.7.1775 efter Abelone Lange på Ørslevkloster.
Enke efter Jacob Lemming Lerche, borgmester i Nyborg, skifte Hald amt 16.7.1772 lbnr.93. B:
1) Regine Christiane Lerche g.m. Hans Henrik Jørgensen til Ørslevkloster og Strandet
2) Anne Margrethe Marie Lerche, der ægter Jacob [Johannes] Frisenberg på Hover
3) Johan Peder Christian Lerche 17 i Viborg latinskole.
FM:
1) Hans Lemming i København
2) Dines Lemming, kaptajn i Nyborg.
[Enkemandens første ægteskab med Anne Margrethe Boson, død 4.4.1740. 1B:
1) Rasmus Lerche].
(Skiftet er indført i Hald amt skifteprotokol 1765-1782 side 666 lbnr.107).

1189    Hans Mossin Lange (1754-1816), cand. jur, byfoged i Vejle
1) Regning Vejle 19.4.1792
2) Brev 10.10.1794 fra Leunbach i Karlsruhe til by- og herredsfoged i Vejle vedrørende udbetaling af arve midler til hans børn.

1190    Jens Lange, løjtnant i Smidstrup sogn
1) Obligation udstedt 11.12.1772 af kaptajn Carl Henriksen Breum i Smidstrup til løjtnant Jens Lange samme sted.

1191    Mads Pedersen Langeland (1751-1816), væver i Viborg
1) Borgerbrev 20.7.1779 for Mads Pedersen Langeland, som væver i Viborg
2) Gældsbevis for Mads Pedersen Langeland, linvæver i Viborg til Christian Christensen, skrædder i Overlund på Asmild Kloster gods
3) Synsforretning 25.6.1805 af en ejendom der tilhører Mads Pedersen Langeland, væver i Viborg
4) Indkaldelse 13.2.1805 fra forligelseskommissionen for Viborg by af Mads Væver i Viborg på grund af en klage fra Niels Vibro, snedker i Viborg.

1192    Christian Langvad ( -3.12.1883), daglejer i Randers
1) Fortegnelse uden dato over daglejer Christian Langvads løsøre.

1193    Anne Lauridsdatter, enke efter Thomas Christian Christensen Skave, soldat i Rindbækhus i Borbjerg sogn
1) Meddelelse 26.1.1852 fra Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og for Invalideforsørgelsen med afslag på ansøgning om pension til Anne Lauridsdatter, enke efter menig Thomas Christian Christensen Skave.

1194    Anders Larsen, grenader i Helsingør
1) Kalligraferet brev 1810 til hans søster og svoger.


1194A    Erik Larsen, snedker i Guldager [i Simested sogn] pr. Hobro
1) Urtebog med anvisning på helbredelse af forskellige sygdomme med urter

2) Billede af en gård med vindmotor
(Billedet forestiller måske Erik Larsen, snedker i Guldager i Simested sogn, født 13.7.1850 i Simested sogn og hustru Ingeborg Bolette Marie Poulsen, født 22.10.1851 i Testrup sogn).

Biografiske oplysninger på bagsiden af billedet:
Kammerråd og landvæsenskommissær Laurids Larsen (Lassen), forvalter på Benzonseje (Risbyholm) i Københavns amt, som han købte 1789 og solgte igen 1804.
1804 købte han sammen med greve Danneskiold-Samsøe Egholm og Krabbesholm. 1806 overtog han Egholm og afstod Krabbesholm. Egholm solgte han 1809.
1796 købte han Rosengård (Kværkebygård), som han solgte 1806. Under denne gård hørte Adamshøj, som han også ejede.
1810 købte han Mejlgård i Glesborg sogn, hvoraf Birkelund blev oprettet til en søn Niels Lauridsen. Godset blev overtaget af staten i 1824 på grund af skatterestancer.
Laurids Larsen og hustru flyttede til sønnen Peder Lauridsen på Rønnovsholm i Hjørring amt, hvor han døde 9.3.1850. Han var født på Sprettingegård og døbt 18.2.1761 i Sædder kirke og gift i Ørsted kirke i Roskilde amt 28.7.1789 med Johanne Kirstine Meyer, født 12.6.1762 på Krogsgård i Koldby sogn på Samsø, død 28.4.1846 på Rønnovsholm. De havde 10 børn.
(Sml. lbnr.1215).


1195    Hans Lauridsen i Kolding
1) Gældsbrev 26.3.1855 for Hans Lauridsen i Kolding til rebslager Kjær samme sted.
På gældsbrevet er tilføjet med blyant: Bedstemors dødsdag 26.3.1855. A. F. Larsen bager. 28.11.1900.

1196    Hans Henrik Lauridsen ( -1760), snedker i Viborg
1)) Skifte 31.1.1760 efter Hans Henrik Lauridsen, snedker i Viborg.
E: Mette Margrethe Bruun. LV: [Hans] Olufsen, fyrforvalter. B:
1) Mette Hansdatter 4.
FM: Peder Abildskov i Viborg.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.328B, lbnr.989).

1197    Jacob Lauridsen (1859-1940), smed og gårdejer i Mariendal i Hersom sogn
1882-1906 Regnskabsbog for smedjen. (1 bd).
(Ikke set).

1198    Jens Peder Larsen, handelskommis i Ålborg hustru Caroline Severine Hartmann
1) Vielsesbrev 19.11.1858 for Jens Peder Larsen, handelskommis i Ålborg og Caroline Severine Hartmann.

1199    Johan Larsen
1) Mellemregning 1827-1839 mellem Johan Larsen og en mand, der havde pløjet og besørget kørsel for ham.

1200    Ses ikke

1201    Las Peder Larsen, slagter i Kolding
1) Borgerbrev 21.9.1842 for Las Peder Lauridsen født i Kolding, 25 år gammel, som slagter i Kolding.

1202 Laurids Anton Larsen (1883-1967), skolelærer i Manstrup, Bejstrup sogn, Stenum og Tolstrup sogn, i Hundslund sogn, pensionist i Jels sogn og hustru Cathrine Sørensdatter Vestergaard (1881-1962)
1868-1966 Breve, manuskripter, topografiske optegnelser, slægtsoptegnelser, avisudklip, fotografier (9 pk)
(Ikke set).

1202A    Laurids Christian Larsen, dommerfuldmægtig på Læsø
1) Brev 24.1.1932 til Laurids Christian Lauridsen, dommerfuldmægtig i Byrum fra dennes bror i Tårbæk
2) Kvittering for 3,90 kr. som betaling for levering af Familiejournalen januar kvartal 1933 til dommerfuldmægtig Lauridsen i Byrum.

1203    Morten Larsen (1851-1936), forfatter, præst i Holstebro
1855-1919 Dagbøger med koncepter og forskellige optegnelser. (3 bd).
(Ikke set).

1204    Niels Larsen, avlskarl i Ydby og hustru Anne Cathrine Christensdatter
1) Vielsesbrev 12.9.1849 for Niels Lauridsen, avlskarl i Ydby og Anne Cathrine Christensdatter i Ydby.

1205    Niels Christian Larsen (1833- ), detailhandler ved Vilsund i Stagstrup sogn
1) Brandforsikringspolice 12.12.1864 for Niels Christian Lauridsen i Sundby i Stagstrup sogn
2) Panteobligationer
3) Straffeattest 10.9.1864 for Niels Christian Lauridsen i Vildsund, født 1833 i Skjoldborg
4) Brev 1.2.1869 til Niels Christian Lauridsen, der meddeler at provsten vil stille som garant for et lån på 500 rbd.
5) Udskrift af forligskommissionsprotokollen 27.9.1861
6) Tilladelse 13.7.1866 for Niels Christian Lauridsen at drive brændevinshandel.

1205A    Niels Christian Larsen, underkorporal ved 3. infanteriregiment 5. kompagni nr. 536
1) Gravtale 16.8.1864 holdt af pastor Stampe over en dansker, der døde 1864 i Glogou i Schlesien. Papiret med talen underskrevet af Niels Christian Lauridsen.

1206    Peder Larsen ( -1789), gårdmand i Gassum sogn
1)) Skifte Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter 8.7.1789 efter Peder Lauridsen, i Gassum.
E: Mette Andersdatter. LV: søskendebarn Jens Mogensen i Vinstrup. B:
1) Kirsten Pedersdatter 10
2) Maren Pedersdatter 9
3) Maren Pedersdatter 5
4) Anne Pedersdatter 3
5) Anne Pedersdatter 2.
FM: morbror Jens Andersen i Hvidsten.

1207    Poul Larsen (1815- ), født i Ydby sogn
1) Skudsmål begyndt Helligsø 1.10.1830 for Poul, døbt 2.8.1815, søn af Laurids Poulsen og Anne Nikolajsdatter i Ydby.

1208    Rasmus Larsen ( -1716), gårdmand i Egå sogn
1)) Skifte 7.7.1716 efter Rasmus Lauridsen i Egå.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Peder Jensen i Lisbjerg. B:
1) Laurids Rasmussen 12
2) Niels Rasmussen 10
3) Inger Rasmusdatter 5
4) Anne Rasmusdatter 2.
FM: farbror Søren Lauridsen i Mejlby.
Skiftet afholdt på Skæring Munkgård ejet af Maren Thygesdatter, enke efter amtmand Hans Nansen.

1209    Søren Larsen, forpagter på Sødringholm
1) Breve 1712-1713
2) Sager 1713-1714 vedrørende 2 hopper og 4 stude som Søren Lauridsen havde købt for Poul Maas, inspektør på Løvenholm og som nu på tredje år ikke var betalt eller afhentet.

1210    Thomas Larsen ( -1750), Kattesundet i Ålborg
1)) Skifte 24.3.1750 efter Thomas Lauridsen i Ålborg.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Thomas Madsen, bødker. B:
1) Christen Thomsen Bering 16
2) Jacob Thomsen 4.
FM: Anders Christensen Schalan.

1211    W. Schmidt Larsen, stukkatør i Århus
1) Anbefaling 15.8.1868 af W. Schmidt Lauridsen som stukkatør, anbefalet af Carl lange, arkitekt på Frijsenborg
2) Anbefaling 9.3.1872 af W. Schmidt Lauridsen som stukkatør, anbefalet af C. F. Aagaard. landskabsmaler.

1212    Anne Elisabeth Althalt, født Lassen (1729-1808), enke efter krigsråd Johan Arent Althalt ( -1766) til Lyngbygård i Lyngby sogn i Århus amt
1) Obligation 26.4.1768 fra Anne Elisabeth Lassen til Lyngbygård, enke efter Johan Arent Althalt til
a Anne Mørch, enke efter Mads Galthen i Åhus med 4000 rdl
b Jørgen Thomas Schaarup, apoteker i Randers med 4000 rdl
c Markus Mørch i Århus med 4000 rdl
med pant i Lyngbygård.

Vedlagt jordebog 1768 over Lyngbygård

2) Indfrielse af obligation, hvor
a Markus Mørch Galthen
b Peder Galthen
c Frands Henriksen Kruse
d Marie Galthen, enke efter Meulengracht
som arvinger efter deres mor Anne Mørch, enke efter Galthen
kvitterer for de 4000 rdl som er blevet dem betalt af deres morbror Markus Mørch og af apoteker Jørgen Thomas Schaarup til indfrielse af obligation af 26.4.1768 fra Anne Elisabeth Lassen til Lyngbygård.

1213    Knud Henning Lassen ( -1845), skolelærer i Vester Nebel sogn
1) Dimmissionsattest 27.9.1822 fra Det kongelige Skolelærerseminarium i Borris for Knud Henning Lauridsen som lærer.
2) Vidnesbyrd 1.11.1825 som informator på Kjeldgård underskrevet af Th. Nysum
3) Vidnesbyrd 6.8.1826 som kirkesanger og skolelærer i Hejlskov i Ørslevkloster sogn
4) Beskikkelse 24.4.1827 som skolelærer i Oksby sogn
5) Beskikkelse 1.5.1829 som lærer i Vester Nebel sogn
6) Vidnesbyrd 6.10.1832 som lærer i Vester Nebel
7) Vidnesbyrd 7.12.1832 som lærer i Vester Nebel
8) Manuskript til et digt: Ved kongens ankomst til Jylland
9) Manuskripter til digte på ubeskrevne dele af breve
10) Breve og skrivelser.

1214    Laurs Lassen, gårdmand i Houlbjerg sogn
1) Gravskrift for Las Lauridsen, født 1779 i Tostrup i Vellev sogn, død 17.3.1861, gift med Kirsten Hansdatter. Underskrevet Houlbjerg 19.12.1863 af Schiermer
2) Gravskrift for pigen Anne Kirstine Lauridsen, født 19.11.1852 som datter af Laurids Lassen og Maren Mikkelsdatter i Houlbjerg og død 18.9.1866. Underskrevet Houlbjerg 26.9.1866 af Schiermer
3) Gravskrift for Kirsten Hansdatter, født 4.5.1783, død 11.12.1863, gift 1806 med Las Lauridsen. Underskrevet Houlbjerg af Schiermer
4) Lille bog med ”Tankesprog for konfirmander”, dvs. bibelcitater, begyndt 23.9.1824 af Laurids Lassen i Houlbjerg
5) Kvitteringsbog 1850-1882 for Laurids Lassen i Houlbjerg.

1215    Laurids Lassen (1761-1850), godsejer og hustru Johanne Kirstine Meyer (Sml.lbnr.1194A).
1) To silhuettegninger


1216    Niels Peder Larsen (1805- ), exam. jur. 1833-1842 forvalter på Langholt i Horsens sogn i Ålborg amt, derefter fuldmægtig hos byfogeden i Holstebro
1817-1849 Breve, kontrakter, attester, bevillinger vedrørende forskellige auktionsforretninger (1 pk).,
(Ikke set).

1217    Naaman Lassen (1718-1792), købmand i Viborg
1) Ansøgning 19.1.1737 fra Naaman Lassen til Viborg magistrat om at få udnævnt en kurator, så han kan få udbetalt arv efter far og søster af sin stedfar Mathias Gandorff med svar fra magistraten 29.1.1737 at hans morbror Jacob [Lauridsen] Hasse, præst i Skive, er hans kurator.

1218    Peder Lassen
1) Bevilling Flensborg 1.9.1843 for Peder Lassen i Flensborg, 26 år gammel, født i København, at være skipper på sørejser med barkskibet Helena & Catarina med vedlagt skibsførercertifikat på tysk.


1219    Anne Jensdatter Lassen (1665-1747), enke efter Peder Thøgersen Lasson til Rødslet i Vadum sogn
1) Registrering 30.12.1747 i Anne Jensdatter Lassens dødsbo på Rødslet.
[Skiftet indført i Ålborghus amt 25.6.1748 lbnr.182].

1220    Jens Frederik Lasson (1870-1950), grosserer og sparekassedirektør i Varde
1) Lejekontrakt 23.9.1907 mellem J. W. Paludan i Varde og købmændene Harald Nielsen og Jens Frederik Lasson
2) Breve indkomne 1896-1912
3) Ejendomshandel mellem Jens Frederik Lasson og Nakskov Skibsværft
4) Sager fra Varde byråd 1918.

1221    Mathias Lasson (1705-1756) til Bjørnsholm i Overlade sogn
1) Obligation 17.4.1747 til Mathias Lasson til Bjørnsholm (nu Vitskølkloster), Rødslet og Hvanstrup [i Farsø sogn].

1222    Otto Frederik Lasson (1767-1834), præst i Kollerup og Skræm
1) Bevilling til uskiftet bo 19.8.1814 for Otto Frederik Lasson, præst i Kollerup og Skræm efter afdøde hustru Cathrine Margrethe Bang
2) Pensionsbevis 23.12.1816 fra Den almindelige Enkekasse for indskud fra Otto Frederik Lasson, præst i Kollerup og Skræm for sin hustru Maren Møller.

1223    Peder Thøgersen de Lasson (1667-1737) til Rødslet i Vadum sogn
Skifte 14.1.1738 efter Peder Thøgersen Lasson til Rødslet, Gudumlund, Dybvad, Herningsholm og Sønder Vosborg.
E: Anne Lassen. LB: Henrik Grotum, borgmester i Ålborg. B:
1) Mads de Lasson til Bjørnsholm
2) Thøger de Lasson
3) Marie de Lasson, enke efter Frederik Berregaard til Ørslev, [død 1724].
Jordebøger 1738 for Rødslet, Gudumlund, Dybvad, Herningsholm og Sønder Vosborg.

1224    Mads Jensen Lauen i Bøgedal i Rye sogn, korporal under krigen 1864, og hustru Karen Nielsdatter (1835- )
1) Brev 22.9.1864 til Mads Jensen Bøgedal i Rye pr. Skanderborg fra Rasmus Svendsen, soldaterkammerat fra Dybbøl
2) Koppeattest 15.7.1870 for Jensine Madsen 1 år gammel, datter af Mads Jensen i Rye
3) Breve 1863-1864 fra Mads Jensen Laven i Bøgedal til Karen Nielsdatter født i Saltenskov

4) Dåbsattest for Jens Andersen, født 25.8.1859, søn af Anders Madsen og Maren Jensdatter i Favrholt i Ikast sogn
5) Fotografi af Mads og Karen i Bøgedal, Bodil og Niels Henriks tipoldeforældre

6) Fotografi af Mads Jensen Laven, 22. regiment, 2. bataljon 5. kompagni no.67.1864

7) Skudsmålsbog for Agnethe Madsdatter, født 6.7.1734, datter af gårdmand Mads Jørgensen og Maren Hansdatter på Store Lime mark i Nørup sogn. Mor nu g.m. Jes Thomsen samme sted.
8) Skudsmålsbog for Christen Madsen, født 26.9.1835, søn af gårdmand Mads Pedersen Bastlund og Mette Marie Madsdatter på Sødover mark i Nørup sogn
9) Skudsmålsbog for Karen Nielsen, født 3.3.1835, datter af husmand Niels Rasmussen og Marie Lauridsdatter i Marielyst i Them sogn.


1225    Anne Laugesdatter ( -1753) gift med Sivert Madsen ( -1755) i Viborg
1)) Skifte 12.6.1755 efter Anne Laugesdatter i Viborg.
E: Sivert Madsen. B:
1) Lauge Sivertsen
2) Gertrud Sivertsdatter, død, var g.m. Peder Frederiksen Post. 1B:
a Anne Pedersdatter 7.
Registrering 23.1.1753.
(Skiftet er indført i Viborg skifteprotokol 1752-1766 fol.118B lbnr.924).

1226    Niels Laugesen ( -1840), gårdejer i Røgind i Kobberup sogn
1) Skøde 13.2.1836 fra Lauge Jensen i Røgind til søn Niels Laugesen
2) Skøde 16.10.1835 fra Peder Hansen i Stårup til ungkarl Niels Laugesen i Røgind på en eng
3) Gældsbrev 13.2.1836 fra Niels Laugesen i Røgind til
a bror Jens Laugesen
b søster Inger Laugesdatter
c søster Karen Laugesdatter
4) Skifte 14.5.1840 efter Niels Laugesen i Røgind i Kobberup sogn.
E: Anne Danielsdatter. LV: Daniel Mikkelsen i Ajstrup. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter 2.
FM: farbror Jens Laugesen i Røgind.

1227    Palæmon Laurberg (1791-1855), præst i Haderup, senere i Vroue og Resen
1) Bevilling 21.7.1840 for Palæmon Laurberg, præst i Haderup og hustru Jacobine Frederikke Hornstrup til at adoptere
a Palæmon Laurberg Hornstrup 5½ år gammel og
b Anne Jensine Jensen 14 år gammel
der er opfostret hos dem med ret til at bære navnet Laurberg.


1228    Kirsten Lauridsdatter i Madum sogn
1) Kommunionsattest 17.10.1801 at Kirsten Lauridsdatter i Madum er værdig til at gå til Herrens bord, underskrevet af Jens [Frederik] Lassen, præst i Tim og Madum.

1229    Lauridsen, prokurator i Horsens
1) Brev 24.1.1870 fra [Laurids Peder] Lauridsen, prokurator i Horsens til Niels Pedersen, formand for Sønder Felding sogneråd med opfordring til at sende de underskrevne adresser til Rigsdagen, da de skal afleveres i begyndelsen af februar, men adresserne havde ingen tilslutning der på stedet.

1230    Christen Lauridsen, magister i Odense, død 1585
1)) Stokkenævn på Hids herredsting tirsdag 16.2.1585, hvor 24 navngivne mænd bevidner at arvingerne efter mester Christen Lauridsen, født i Resendal [i Gødvad sogn], som var skolemester i Odense, hvor han døde sidste år ved Sankt Knuds dags tide er:
1) bror Jeppe Lauridsen i Resendal
2) bror Rasmus Lauridsen i Resendal
3) søster Maren Lauridsdatter i Farre
4) søster Kirsten Lauridsdatter i Års (dvs. Århus)
5) søster Anne Lauridsdatter i Hammel.
Litteratur: Resendal gennem 500 år af Erik Broch i: Fra Viborg Amt 1960 side 199-231.


1231    Jens Lauridsen i Skibstrup mølle
1)) Forlig 10.8.1728 om arv efter Jens Lauridsen i Skibstrup mølle
mellem afdødes A:
1) bror Niels Lauridsen i Burgårde [i Grædstrup sogn]
2) bror Jens Lauridsen i Hårup [i Føvling sogn]
3) bror Mikkel Lauridsen, død. Hans børn
med FM:
1 Anders Jensen i Hammer Mølle [i Hammer sogn]
2 Morten Mortensen i Troelstrup [i Tønning sogn]
og afdødes efterladte hustru og hendes børn.

1232    Jens Mikkelsen Lauridsen (1871-1959), lokalhistoriker, sognerådsmedlem, gårdejer i Møllevang i Vilslev sogn
1896-1942 Ejendomspapirer, brugsforeningsregnskaber, breve vedrørende gårdens drift, fotografier. (1 pk).
(Ikke set).

1233    Søren Lauridsen i Kvottrup i Fårup sogn
1) Gældsbrev Hobro 26.4.1759 fra Jacob Riis, maler i Hobro til Søren Lauridsen i Kvottrup.

1234    Troels Lauridsen (1723-1780), hattemager i Viborg
1)) Skifte efter Troels Lauridsen, hattemager i Viborg. 2.12.1780.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: [Mikkel Hansen] Tørslev, prokurator i Viborg. B:
1) Laurids Troelsen 12.
FM: Jørgen Sørensen, hattemager i Viborg.
Arv efter afdødes søster Margrethe Lauridsdatter, der var g.m. Thomas Thomsen Møller i Skive.
Afdøde døde 2.12.1780.
(Skiftet findes indført i Viborg skifteprotokol 1781-1802 fol.233B lbnr.1423).

1235    Anne Lauridsdatter ( -1744) i Viborg
1)) Skifte efter Anne Lauridsdatter i Viborg. 10.12.1744.
A:
1) søster Margrethe Lauridsdatter i Viborg
2) søster, død. 1B:
a en datter på Viskum gods.
Afdøde døde 21.9.1744.
(Skiftet er indført i Viborg skifteprotokol 1742-1754 fol.188B lbnr.762).

1236    Ses ikke.

1237    Anders Christian Lauridsen (1838-1903), heste- og kreaturhandler i Demstrup i Sjørslev sogn og hustru Marie Kirstine Christensen
1873-1908 Regnskabsbøger, ejendomspapirer vedrørende borgerlige tillidshverv, breve, manuskripter, optegnelser, recepter, opskrifter, regninger og kvitteringer (8 bd/pk).
(Ikke set).

1238    Hans Lauridsen i Smidstrup sogn
1)) Testamente 29.4.1811 for Hans Lauridsen i Smidstrup. A:
1) søster Maren Lauridsdatter.

1239    Christen Røhr Lauridsen (1885-1960), ejer af Demstrupgård i Demstrup i Sjørslev sogn
1906-1909 Arbejdsbog, kontraktbøger. (1pk).
(Ikke set).

1240    Lars Peder Lauridsen (1835-1904), exam. jur., prokurator i Horsens. Udvandret til Argentina 1878
1865-1878 Prokuratorsager. (12 pk). (Ikke set).
(Sml. lbnr.1229).

1241    Anne Marie Lauridsdatter (1811- ), tjenestepige, født i Albæk sogn i Hjørring amt
1) Skudsmåls bog begyndt 16.5.1826 for Anne Marie Lauridsdatter, født 17.7.1811, datter af Laurids Lauridsen, gårdfæster i Fjemtrang i Albæk sogn i Hjørring amt.

1242    Kirsten Lauridsdatter, tjenestepige i Fruering sogn
1) Skudsmål begyndt 3.11.1813 for Kirsten Lauridsdatter, der tjente i Gjesing i Fruering sogn.

1243    Anders Lauridsen i Åstrup sogn
1) Toldseddel, underskrevet i Ribe 9.12.1843.


1244 Jørgen Henrik Laursen (1754-1829), avlsbruger i Viborg og hans søn Lars Jørgensen ( -1841), vognmand og postbefordrer i Viborg
1) Borgerskab 28.10.1793 for Jørgen Henrik Lauridsen, 37 år, født i Hersom og opholdt sig i Viborg fra sit 9. år, som avlsbruger og anden borgerlig næring i Viborg, dog undtaget brændevinsbrænderi
2) Dåbsattest Viborg Sønder sogn 1.1.1795 for hjemmedåb af Hans, søn af Jørgen Henrik Lauridsen og Maren Nielsdatter
3) Attest 29.4.1829 fra samtlige myndige arvinger, at Maren Nielsdatter, enke efter avlsbruger Jørgen Lauridsen, må sidde i uskiftet bo, indført i Viborg skifteprotokol fol.64
4) Testamente
5) Dokumenter vedrørende fast ejendom
6) Skattekvitteringsbog
7) Regnskab over befordring
8) Regninger og kvitteringer, der vedrører vognmands- og postkørsel
9) Breve.

1245    Laurids Andreas Laursen (1872-1958), fodermesterlærling på Eskilstrup i Sneslev sogn Sorø amt og på Rosvang i Sjørring sogn
1893-1895 Protokoller over kvægbesætning, skudsmål, anbefalinger (2 bd).
(Ikke set).

1246    Mine Laursen født Carlsen, jordemoder i Auning sogn
1) Bevis juli 1885 for jordemoder Mine Lauridsen at have lært at sætte blodkopper hos E. Nielsen, barber på Frederiks Hospital i København
2) Bevis 23.7.1884 for Mine Lauridsen om optagelse på jordemoderskolen i København.

1247    Peder Laursen, vognmand i Randers og sønnen Peder Pedersen
1) Panteobligationer 1802, 1803 og 1829 for Peder Lauridsen, vognmand i Randers
2) Borgerbrev 25.1.1804 for Peder Pedersen Lauridsen som vognmand i Randers
3) Eksamensbevis 11.6.1822 på Broch Bredals Friskole i Randers for Peder Pedersen, født 22.4.1805, søn af Peder Lauridsen, vognmand og Inger Kirstine
4) Udskrift af Randers købstad brandtaksationsprotokol for huset i Møllegade matrikelnummer 50, der tilhører Peder Lauridsen, vognmand.

1248    Anne Marie Laustdatter i Sebbersund i Sebber sogn
1) Obligation 21.10.1832 for Anne Marie Lauridsdatter.

1249    Birgitte Lautrup, født Lund ( -1830), gift med Frederik Christian de Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring og hendes datter Birgitte Frederikke Lautrup (1800-1841)
1) Gravskrift over Bodil Pedersdatter
2) Gravskrift over Frederik Christian de Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring, født 30.9.1753 på herregården Østergård i Viborg amt, søn af Christian Frederik de Lautrup, ritmester og Birgitte Blichfeldt, død 3.2.1809, gift 23.9.1790 med jomfru Birgitte Lund. Fik 4 sønner og 2 døtre, hvoraf 3 sønner og 1 datter lever
3) Sørgetale af Jørgen Høgh, præst i Gentofte ved jomfru Anne Marie Lehmeyers begravelse 8.2.1836 i Gentofte kirke
4) Prædiken holdt af den efterladte Napoleon [Secher] i Hvilsager kirke første søndag i fasten 1836 til minde om Anne Marie Lehmeyer
5) Tale i Egå kirke 26.4.1837 ved madame Petrine Schmidts kiste holdt af Napoleon Secher, personlig kapellan i Hjortshøj og Egå
6) Tale i Mørke 27.5.1840 ved [Hans Frederik] Blichfeldt, præst [i Fjaltring og Trans] og jomfru R. Lehmeyers vielse, holdt af [Bertel Christian] Budtz, præst i Thorsager og Bregnet
7) Digt ved brylluppet i Mørke 27.5.1840
8) Digt: Forglemmigej af Lund, dateret Holstebro 19.4.1818
9) Vielsesbrev 2.8.1790 for Frederik Christian Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring og Birgitte Olufsdatter Lund
10) Indskudsbevis 31.8.1790 i Den almindelige Enkekasse for Frederik Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring for hustru Birgitte Lund
11) Skifte 22.12.1830 efter Birgitte Lautrup i Burgård i Vildbjerg sogn, der døde 17.12.1830.
Enke efter Frederik Christian Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring, [skifte Hammerum herred gejstlig 28.2.1809 lbnr.83]. B:
1) Christian Frederik Lautrup, arrestforvarer i Ringkøbing
2) Severin Lautrup, forvalter på et gods nord for Viborg
3) Frederikke Birgitte Lautrup 30, på stedet
12) Breve til Madam Lautrup 1807, 1809, 1826, 1829, 1830, 1835 og til Frederik Christian Lautrup 23.10.1785 fra dennes bror
13) Koppeattest 10.6.1810 for Birgitte Frederikke Lautrup i Holstebro, 9 år gammel, født i Vildbjerg præstegård
14) Vidnesbyrd begyndt 5.5.1827 for Birgitte Frederikke Lautrup, født 17.4.1800, datter af Frederik Christian Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring
15) Kvittering 18.12.1827 for udbetaling af arv efter Karen Olufsdatter Lund fra B:
1 Severin Lautrup, forvalter
2 Frederikke Birgitte Lautrup
16) Tilsagn om pension 19.6.1832 og 6.6.1836 fra Den almindelige Enkekasse til jomfru Birgitte Lautrup, datter af Frederik Christian Lautrup, præst i Vildbjerg og Timring
17) Breve til jomfru Lautrup 1818, 1822, 1834, 1836, 1837 og 1841 fra familie og venner.

1250    H. Chr. Lautrup ( -1802) til Estrup i Malt sogn
1) Brev 13.10.1800 fra Ribe Amtstue til H. Chr. Lautrup til Estrup i Malt sogn med opfordring til at ansøge om fritagelse fra rangskat.

1251    Jørgen Lauridsen Lidemark ( -1746), borger i Ringkøbing
1)) Skifte 12.1.1746 efter Jørgen Lauridsen Lidemark i Ringkøbing.
Enkemand efter Elisabeth Hansdatter Lindegaard, der døde 12.5.1744.
Testamente af 9.4.1744.
Hans A:
1) bror Erik Lauridsen, død. 2B: 2 sønner, uvist hvor
2) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Jacob [Hansen] Kappel, præst i Ørum [og Ginnerup].
Hendes A:
1) søster Birgitte Hansdatter Lindegaard i Ringkøbing, enke efter [Christen Sørensen] Aagaard, præst i Husby og Sønder Nissum ved svigersøn Terman Jensen, (se kontrakt i Husby 16.9.1705 i Ulfborg gejstlig skifteprotokol lbnr.20).
(Skifte i: Ringkøbing Byfoged skiftebreve og skiftedokumenter 1728-1750 lbnr.807 opslag 525 hos Wadschier).

1252    Morten Frederik Leemejer (1748-1819) til Kalø i Bregnet sogn, hans hustru Mette Brendstrup (1764-1844 og deres børn
1) Bevilling 12.5.1813 for Morten Frederik Lehmeyer til Kalø at være virkelig kammerråd
2) Registrering 10.1.1829 efter Jes Fæster Lehmeyer, cand. jur og kontorist på Holsteinsborg, der døde afvigte nat. Han efterlader sig sin mor Madam Lehmeyer i omegnen af Ebeltoft og nogle søskende
3) Skifte Ebeltoft byfoged 19.6.1835 efter exam. juris Carl Lehmeyer, fuldmægtig, der døde denne dags morgen 34 år gammel. A:
1 mor enkefru Lehmeyer på Lyngsbækgård
2 bror Christian Lehmeyer til Strandsgård [i Vistoft sogn]
3 bror Lehmeyer, købmand i Randers
4 søster Marie Lehmeyer i København
5 søster jomfru Lehmeyer i Mørke præstegård
6 søster Sofie Lehmeyer på Lyngsbækgård
7 halvsøster jomfru Fæster på Lyngsbækgård.
FM: apoteker Hjelmdrup.
4) Dåbsattester udskrevet fra Bregnet sogns kirkebog for børn af Morten Frederik Lehmeyer til Kalø og Mette Brendstrup:
a Sofie Lehmeyer, født 18.6.1793
b Christian Henrik August Lehmeyer, født 13.7.1794
c Caroline Marie Lehmeyer, født 10.7.1798
d Rasmus Hansen Lehmeyer, født 29.7.1799
e Carl Lehmeyer, født 12.2.1801
f Jes Fæster Lehmeyer, født 1802
g Martinette Frederikke Lehmeyer, født 8.5.1805
h Anne Marie Lehmeyer, født 13.6.1807
5) Breve til fru Lehmeyer 1824, 1825, 1838, 1842
6) Breve til Morten Frederik Lehmeyer 1816, 1821, 1823.

1253    Christian Henrik August Leemejer (1749-1843), forpagter på Kalø i Bregnet sogn, senere til Isgård i Tved sogn
1816-1834 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

1254    Cort Legan i Als sogn i Ålborg amt og faderen Hans Legan, brygger i København
1) Afkald 11.12.1734 fra Marie Hansdatter Legan g.m. Carl Jansen, parykmager i København
for arv efter mor Marie Martinusdatter Lamberg
til far Hans Legan
2) Afkald 26.7.1740 fra Marie Hansdatter Legan g.m. Carl Jansen, parykmager i København
for arv efter Hans Legan, brygger i København
til bror Cort Legan i Als
der er de eneste to arvinger i boet
3) Skøde 1702 til Hans Legan på et hus på Vestergade i København
4) Dom 21.9.1745 for Cort Legan junior i Als om gæld til Niels Nielsen, forpagter på Visborggård.

1255    Rasmine Lehmann, født Bech, enkefrue i Horsens
1) Breve 1901-1912
2) Kontrakter vedrørende administration af hendes ejendom i Horsens.

1256    Frederik Lehmeyer (1709-1759), guldsmed i Viborg
1) Lejekontrakt 10.10.1754 for Frederik Lehmeyer af noget markjord der tilhører Viborg Fattigkasse.

1257    Peder Lemme ( -1837), sadelmager i Randers, første hustru Maren Elkjær og anden hustru Margrethe Larsdatter
1) Skudsmålsbog begyndt 2.7.1784 for Peder Lemme, søn af Anne Marie Thiil, enke efter Johan Jacob Lemme, sadelmager
2) Bevis 15.4.1795 for optagelse i Københavns Sadelmagerlaug for Peder Lemme
3) Borgerskab 22.2.1797 for Peder Lemme som sadelmager i Randers
4) Bevilling til uskiftet bo 20.7.1807 for Peder Lemme i Randers efter afdøde hustru Maren Elkær
5) Vielsesbrev 19.11.1816 for Peder Lemme, sadelmager og Margrethe Lauridsdatter
6) Rejsepas 5.8.1812 for en rejse fra København til Randers for Peder Lemme, 50 år gammel, sadelmager, født i Jylland
7) Dåbsattest for Anne Marie, datter af feltskær Thiil i Skanderborg, døbt Skanderborg 13.12.1735
8) Testamente 5.12.1799 for Niels Christian Elkjær, justermester og hustru Anne Kirstine i København.
Hans A:
1) Bente, (søsterdatter til hans første hustru Inger Margrethe Elkær), g.m. Jørgen Jørgensen, murersvend og deres 3B:
a Niels Christian Elkær
b Peder Jørgensen
c Maren Margrete Jørgensdatter.
Hendes A:
1) steddatter Karen Sofie Hansen, er død uden børn
2) søster Karen Dahl på Lolland og hendes 3B:
a Anne Kirstine Dahl
b Mikkel Dahl
c Christian Dahl
3) Karen Dahls søskendebarn Johan Gotlieb Liebert, skibstømrer på Holmen
9) Kvittering 29.10.1803 for indskud i enkekassen for Anne Marie, enke efter Elkær som sønnen Peder Lemme i Randers har betalt. Seddel vedhæftet at Anne Marie, enke efter Elkær døde i Randers 1.11.1820
10) Samfrændeskifte 4.10.1816 efter Maren Elkær i Randers
E: Peder Lemme, sadelmager. B:
1) Johan Anton Lemme
2) Niels Christian Elkær Lemme
3) Abelone Lemme 18
4) Anne Marie Lemme 16
5) Andriette [Elisabeth] Lemme 10.
FM:
1 farbror Christian Lemme, sadelmager i Randers
2 farbror Frands Lemme sadelmager i Århus
3 morbror Hans Elkær, forpagter af Vallø Kro på Sjælland.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1807.
11) Afkald 3.1.1822 fra Johan Anton Lemme, sadelmager i Randers
for arv efter mor Maren Elkær, skifte 4.10.1816
til far Peder Lemme, sadelmager i Randers
12) Afkald 16.12.1827 fra [Anne Marie Lemme] g.m. Bonne Pedersen, sadelmager i Randers
for arv efter mor Maren Elkær, skifte 4.10.1816
til far Peder Lemme, sadelmager i Randers
13) Afkald 15.12.1834 fra [Andriette Elisabeth Lemme] g.m. Carl Frederik Lobbæk, glarmester i Randers
for arv efter mor Maren Elkær, skifte 4.10.1816
til far Peder Lemme, sadelmager i Randers.
14) Afkald 19.1.1835 fra Abelone Lemming g.m. Fritz Könicke, skomager i Århus
for arv efter mor Maren Elkær, skifte 4.10.1816
til far Peder Lemme, sadelmager i Randers.
15) Vidnesbyrd Randers 1.11.1794 for Margrethe Lauridsdatter
16) Dokumenter vedrørende fast ejendom 1812-1831
17) Akter i retssager vedrørende gæld 1818 og1835
18) Plakat 1815 angående svendestykker ved sadelmagerlauget

19) Cancellie-Plakat 1834 angående hvorvidt læredrenge skulle udskrives til borgerlig militær tjeneste.

20) Brev 18.4.1796 fra Niels Christian Elkær Lemme til bror og søster.

1258    Sara Marie Lengnick, født Plade (1728-1787), gift med generalkrigskommissær Johan Lebrecht Lengnick (1723-1776), død i Norge
1) Skifte 21.1.1789 efter Sara Marie Lengnick i gården Ullevald i Akershus fogederi, enke efter generalkrigskommissær Johan Lebrecht Lengnick. B:
1) Carl Leopold Lengnick, student
2) Louise Dorthe Lengnick forlovet med kammerjunker Gyldenstjerne Sehested.
FM: Stoltenberg, provst.
Registrering 12.12.1787.

1259    Anine Rasmine Lerche (1826-1909), frøken i Horsens
1) Testamente 30.4.1907 for jomfru Anine Rasmine Lerche, født i Horsens 7.11.1826. Da testator ingen slægtninge har i live bliver eneste arving Stefanshjemmet i Horsens mod at vedligeholde marmorpladen på Horsens Assistents kirkegård for testator, hendes forældre og 2 søstre
2) Regninger og kvitteringer
3) Bilag til skifte.

1260    Conrad Jacob Lerche, ( -1772), borgmester i Nyborg, ejer af Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn, Strandet i Ørum Sogn i Viborg amt og Stårupgård i Højslev sogn
1) Brev 1749 til ham fra Terkel Klevenfelt
2) Breve 1752-1756 fra G. G. Dietrichsen i Helsingør
3) Recepter 1772 og uden år
4) Skifte 28.3.1749 efter Anne Margrete von Essen i Roskilde.
E: Hans Rasmussen Lange, rådmand i Roskilde. B:
a Abelone Lange g.m. [Conrad] Jacob Lerche, borgmester i Nyborg
Desuden nævnes afdødes søstersøn Hans Casper Dresing.
Afdøde døde 10.3.1749.
(Afdødes datterdatter [Regine Christiane Lerche], var først var gift med Hans Henrik Jørgensen [til Strandet i Ørum sogn i Viborg amt] og sidst med Anton Frands Just, hospitalsforstander i Viborg, i hvis papirer denne delingsforretning er fundet)
5) Gældsbrev 6.5.1760 til justitsråd de Cederfeld
6) Referater af tre højesteretsdomme 1768
7) Rapport om anlæggelse af et springvand.

1261    Johan Peter Christian Lerche, soldat i Det vestindiske Kompagni
1) Skifte 14.8.1783 efter Johan Peder Lerche, soldat på Sankt Croix.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv stående hos [Hans Henrik] Jørgensen til Strandet [i Ørum sogn] i Viborg amt gift med afdødes søster [Regine Christiane Lerche]

1262    Knud Lerche, murersvend i Randers ( -1850)
1) Skifte 22.5.1850 efter Knud Christensen Lerche, murersvend i Randers, 62 år gammel.
Enkemand efter Anne Marie Lauridsdatter, [død 22.1.1846]. B:
a Laurids Lerche, murer
b Anne Sofie Lerche.
FM: Hans Gram, vognmand.

1263    Laurs Knudsen Lerche (1817- ), murer i Randers
1) Koppeattest 2.7.1819 for Laurids Knudsen i Randers, 2 år gammel
2) Eksamensbevis Randers 30.6.1830 for Laurids Lerche, født Randers 19.10.1817, søn af Knud Christensen Lerche og Anne Marie Lauridsdatter
3) Borgerbrev 8.5.1844 for Laurids Lauridsen, født Randers 19.10.1817, som murer i Randers
4) Købekontrakt 18.12.1865 for Laurids Lerche som sælger og De jyske Købstæders Kreditforeninger som køber af en ejendom i Kirkegårdsstræde i Randers.

1264    Hans Leth, kaptajn, bosat på Voldbjerg i Hee sogn
1) Auktionsforretning i Ringkøbing 6.2.1771 over de bjergede varer fra det strandede skib ”De tre brødre” som Hans Leth på Voldbjerg købte.

1265    Hans Leth, kaptajn, bosat på Voldbjerg i Hee sogn
1) Skøde 8.10.1714 til Adrian Blom og søn Johannes Blom i Amsterdam på den strandede smakke, der forliste på Voldbjerg forstrand og nu ligger i Havrvig.

1266    Peder Nørskou Leth, købmand og brændevinshandler i Viborg
1) Borgerbrev 14.7.1829 for Peder Nørskov Leth som købmand i Viborg med ret til at brænde brændevin.

1267    Hans Frederik Levetzau (1630-1696), generalløjtnant til Oksholm i Øland sogn og Restrup i Sønderholm sogn og hustru Lucia Emerentze Brockdorff
1) Testamente 4.5.1692 på tysk for Hans Frederik Levetzau til Oksholm, Restrup og Hvolgård og hustru Lucie Emerentze Brockdorff.
Der nævnes 4 sønner og 4 døtre, hvis navne ikke angives.
2) Testamente 14.7.1696 på tysk for Hans Frederik Levetzau til Oksholm, Restrup og Nørre Elkær.
[Hans Frederik Levetzau døde på Oksholm 22.7.1696].
[Lucia Emerentze Brockdorff døde på Øland 30.11.1693].
Jordebog 6.5.1741 for Oksholm i Øland sogn, Restrup i Sønderholm sogn og Hvolgård i Langskov sogn.

1268    Christian Redlich Boserup Leverkhusen (1797-1868), prokurator i Randers
1798-1868 Gældsbrev, aktier, prokuratorsager (1 pk).
(Ikke set).

1269    Filip Levin, garver i Thisted
1) Bevilling 26.4.1814 for Filip Levin at anlægge og drive et garveri i Thisted med ret til salg til alle og enhver.

1270    Henrik Levin, handelsmand i Viborg
1) Kvittering 3.9.1805 for betalt skat af jøden Henrik Levin i Viborg.

1271    Nathan Levin, handelsmand i Thisted, senere i Randers
1) Borgerbrev 18.7.1799 for jøden Nathan Levin, søn af indfødt jøde Levin Markus i Fredericia, at drive borgerlig næring i Thisted, dog undtaget brændevinsbrænderi til udsalg eller værtshus og kun salg af silke- og uldvarer efter bevilling.
2) Anbefaling 20.3.1801 for jøden Nathan Levin, der hidtil har haft borgerskab i Thisted som handelsmand og som nu vil søge borgerskab i Randers.

1272    R. Levin, jomfru i Randers
1) Opkrævning 23.10.1863 fra Peder Møller, marskandiser i Randers for husleje af jomfru R. Levin.

1273    Christen Levinsen i Ullerup i Aggersborg sogn
1) Skifte 28.1.1793 efter Christen Levisen (Levitzen) i Ullerup i Aggersborg sogn, der døde 26.12.1792.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Sørensen i Aggersborg Torup. B:
1) Levi Christensen 10
2) Niels Christensen 9
3) Christen Christensen 6
4) Marie Christensdatter 3.
FM: Christen Levisen i Strand i Gøttrup sogn.
Skifteforvalter var befuldmægtiget forvalter Colstrup fra Oksholm.

1274    Christen Christensen Lexmand ( -1751) i Årup i Kollerup sogn
1) Skifte 25.3.1758 efter Christen Christensen Lexmann i Årup i Kollerup sogn i Vester han herred på Ågård gods.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Gregersen. B:
1) Christen Christensen 10
2) Dorthe Marie Christensdatter 6.
FM: farbror Niels Christensen Lexmann.
(Skiftet indført Ågård gods skifteprotokol 1719-1785 fol.137).

1275    Lotte von der Lieth og Christiane von der Lieth, døtre af gehejmeråd Ditlev von der Lieth til Vranderupgård i Seest sogn
1778-1786 Afregningsbog mellem to søstre
(Ikke set endnu).

1276    Moses Liffermann
1) Rykkerbrev snapsting 1820 fra Moses Lifmann værende hos Jacob Aron i Ålborg til Hans Hansen.


1277    Rasmus Secher Faber Lihme (1842-1892), dyrlæge i Ramme sogn
1890-1894 Regnskabsbog (1 bd).
(Ikke set).

1278    Anne Marie Lillelund, født Wandborg (1745-1795), enke efter kancelliråd Peder Lillelund, bosat i Viborg
1790-1795 Breve, regninger, regnskabsbog (1 pk).
(Ikke set).

1279    Hans Andreas Lillelund (1826- ), veteran fra krigen 1848-50, guldsmed i Lemvig
1) Seddel hvorpå der står:
a Hans Andreas Lillelund, født 6.5.1826
b Fædder Højer Lillelund, født 17.4.1856, død 8.8.1919
c Julius Johannes Lillelund, født 12.2.-

2) Dåbsattest for Jens Andreas Andersen, søn af Anders Christensen i Øster Bisgård i Borbjerg sogn og Anne Graversdatter, født 6.9.1827, hjemmedøbt 7.9.1827
3) Koppeattest 28.5.1829 for Jens Christian Andersen 1¾ år gammel, født i Bisgård
4) Digt ved Michaeline Lillelund, født Jensens død 23.3.1759, der var gift med Hans Andreas Lillelund
5) Afregningsbog 1849 for Hans Andreas Lillelund

6) Broderbrev 21.10.1860 for fædrelandsforsvareren Hans Andreas Lillelund som medlem af selskabet De danske våbenbrødre

7) Tildeling i oktober 1876 af erindringsmedalje for deltagelse i kampen for fædrelandet 1848-1850 til Hans Andreas Lillund, guldsmed i Lemvig
8) Syns- og taksationsforretning 13.5.1824 hos Fædder Lillelund, urmager i Lemvig, af et hus i Søndergade i Lemvig.
Litteratur: Guldsmede i Lemvig i 1800-årene af Rigmor Lillelund og Torben Skov i: Fram: Fra Ringkøbing amts museer 1985 side 103-116. Heri side 114-116: Hans Andreas Lillelund.

1280    Bertel Nielsen Lind, snedker i Kolding
1) Brev 23.6.1775 til Bertel Nielsen Lind, snedker i Kolding fra Hofmann vedrørende en panteobligation.

1281    Hans Hansen Lind (1814- ), Seest sogn og hustru Christine Nissen
1) Dåbsattest 21.3.1824 for Hans, søn af Hans Hansen Lind og Kirsten Ebbesdatter i Riis i Egtved sogn med tilskrevet anbefaling 29.7.1839 fra Hans Hansen Lind
2) Vaccinationsattest Haderslev 20.7.1826 for Hans Hansen Lind, 2½ år gammel
3) Vielsesbrev 1.11.1858 for Hans Hansen Lind i Seest og Christine Nissen i Østergård i Dalby.

1282    Peder Andersen Lind (1721-1768), født i Borup, Svostrup sogn, vinhandler i Viborg
1) Dåbsattest for Peder Andersen Lind, søn af Anders Rasmussen og Else Rasmusdatter i Borup i Svostrup sogn på Allinggård gods, døbt Svostrup 27.4.1721
2) Frihedspas 18.6.1740 for Peder Andersen Lind, født i Borup i Svostrup på Allinggård gods

3) Anbefaling 7.10.1740 for Peder Andersen Lind fra Arnold Christian Dyssel i Viborg
4) Fri rejsepas 28.5.1742 for Peder Andersen Lind, der af sin husbond Naaman Harch, rådmand i Viborg forretter ærinder i udlandet
5) Borgerbrev 21.4.1744 for Peder Andersen Lind, født i Borup i Svostrup sogn på Allinggård gods, som købmand og vintapper i Viborg
6) Brandforsikringspolice 17.12.1748
7) Syn 17.12.1748 af et hus i Viborg, der tilhører Peder Andersen Lind, vinhandler
8) Indskud i Aarhus almindelige Enkepensionsselskab for Peder Andersen Linds hustru for året 1752
9) Peder Andersen Lind optages 13.8.1753 som interessent i Kærlige Compagni i Ålborg for sin hustru Anne Naamansdatter Harch


10) Udnævnelse 2.1.1754 som kæmner i Viborg i året 1754 med tilsagn at blive overformynder i Viborg efter 8 år om embedet er ledigt
11) Peder Andersen Lind optages 10.6.1757 som interessent i Kærlige Compagni i Ålborg for sin hustru Cecilie Jensdatter Lind


12) Breve 1743-1751
13) Regninger og kvitteringer
14) Kontrakter, obligationer, udlægsforretninger og retsakter.


1283    Rasmus Jensen Lind (1853-1922), skomager i Varde og hustru Anne Kirstine Ingersine Emilie, født Andersen (1856-1929)
1) Dåbsattest for Anne Kirstine Ingersine Emilie Andersen, datter af ugift Karen Jensen, født i Forumlund 23.12.1856 og døbt i Brøndum kirke i Skast herred 11.2.1857. Udlagte barnefader Andreas Madsen Julian er i København, hvor moderen også har fast ophold
2) Lærebrev 1.11.1873 for Rasmus Jensen Lind som skomagersvend udlært hos Fr. Thomsen, skomager i Varde
3) Dåbsattest for Rasmus Jensen Lind, søn af Jens Johansen, tjenestekarl og Anne Jensdatter i Vonsild, født 1.6.1853 og døbt i Vonsild kirke 7.6.1853
4) Koppeattest 16.7.1857 for Anne Kirstine Ingersine Andreasen, datter af Andreas Madsen Julian, født i Brøndum, boende i Ovtrup, et halvt år gammel
5) Koppeattest 29.6.1858 for Rasmus Jensen Lind i Vonsild, 5 år gammel
6) Skudsmålsbog for Rasmus Jensen Lind, (udtaget og henlagt i samlingen: Skudsmålsbøger)
7) Skudsmålsbog for Karen Jensen, Rasmus Jensen Linds svigermor, (udtaget og henlagt i samlingen: Skudsmålsbøger)
8) Breve
9) Brandforsikringspolice for Rasmus Jensen Lind i Varde
10) Sager vedrørende skiftet efter Rasmus Jensen Linds enke
11) Kvitteringer
12) Sager vedrørende en ejendom på Varde Vestermark, der tilhører Rasmus Jensen Lind.

1284    Niels Lindam, Sæby
1) Tilsagn 2.1.1722 for Niels Lindam at være toldforpagter i Skagen 1722-1725 mod en afgift på 735 rdl.
Underskrevet 3.1.1722 af Palle Christensen, forpagter på Lerbæk som kautionist.

1285    Johan Peder Linddahl (1821-1851), ølbrygger i Randers
1850-1854 Regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1286    Anne Marie Linde, dameskrædder i Randers
1) Bevilling 19.5.1835 for Anne Marie Linde i Randers, at sy klæder til personer af sit eget køn, så længe hun forbliver ugift i Randers. Dog må hun ikke oplære andre.

1287    Augusta Elisabeth de Linde, født Lund (1748-1803), enke efter Rudolf Henrik de Linde til Rosborg i Mønsted sogn, [begravet Mønsted 4.7.1788]
1788-1801 Breve, regnskaber, inventarfortegnelser, retsakter, kageopskrifter og skattekvitteringsbog. (1 pk).
(Ikke set).

1288    Christen de Linde (1778-1853), søn af Rudolf Henrik de Linde til Rosborg i Mønsted sogn
1) Meddelelse 14.8.1782 om tildeling af De Friisers Stipendium, at nyde ved Københavns Akademi for Christen de Linde, født 5.4.1778, søn af Rudolf Henrik de Linde til Rosborg i Mønsted sogn.

1289    Rudolf Henrik de Linde til Marsvinslund i Vium sogn og Rosborg i Mønsted sogn, gift første gang med Kristiane Dorothea Leth, anden gang med Augusta Elisabeth Lund
1753-1788 Personlige papirer, regnskaber, obligationer og gældsbreve, breve, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1290    Johan Sørensen (1825-1909), læge i Horsens og hustru Agnes Laurentia Vilhelmine Emilia Raben (1848- )
1909-1930 Testamente, ejendomspapirer, gældsbreve, skiftepapirer. (1 pk).
(Ikke set).

1291    Jacob Lindenov ( -1692), til Hundslund i Dronninglund sogn
1)) Samfrændeskifte efter Jacob [Hansen] Lindenov til Hundslund 9.1.1673, [der døde 11.4.1672].
Enkemand efter Christence [Thygesdatter] Brahe, [død 10.2.1672].
Hans A:
1) Christence Lindenov, enke efter Claus Sested til Ørslevkloster, [død 1649]
2) Ida Lindenov, enke efter Steen Beck til [Gammel] Vrå
3) Christian Lindenov til Hundslund Kloster
4) Anne Cathrine Lindenov, søster til Christian Lindenov
5) Sofie Amalie Lindenov, søster til Christian Lindenov
6) Hans Lindenov til Hundslund
7) Helvig Sofie Urne g.m. Jørgen Friis til Lindholm, befalingsmand på Mors og i Thy
8) Knud Urne til Juulskov
9) Jørgen Urne til Sanderumgård
10) Margrethe [Jørgensdatter] Arenfeldt g.m. Tage [Eilersen] Høg [(Banner) til Dallund]
11) Anne Sofie [Jørgensdatter] Arenfeldt g.m. Bernth Frederik von Buck
12) Hans Urne til Sanderumgård,
der har arv efter deres bror, farbror og morbror.
Hendes A:
1) Claus Daa til Næs
og hans søskende
der har arv efter deres søster, faster og moster.
Arv efter Hans Lindenov til Ivernæs, befalingsmand over Kalundborg amt, skifte 20.5.1643.
Arv efter Rigborg Lindenov, [død 1661], [enke efter Jørgen Arenfeldt, død 1658]
Jordebog over Hundslund.

1292    Jonas Peder Lindgren, rebslager i Randers
1) Genpart af kongelige bevilling 26.6.1846 for Jonas Peder Lindgren, rebslager i Randers, at holde svend.

1293    Mogens Lindhard, (1769-13.8.1845), præst i Yding og Østbirk, præst i Århus Frue 1826-1829, stiftsprovst 1829
1) Skrivelser ved embedsforretninger
2) Sager vedrørende en kapital, der tilhører Østbirk præstekald og de økonomiske mellemværender mellem Mogens Lindhards formands enke og Mogens Lindhards successor
3) Sager vedrørende lån og understøttelser og hans kones særeje
4) Regninger, kvitteringer og rykkerbreve
5) Breve til stiftsprovst Lindhard.

1294    Thomas Laursen Lindved (1830- ), Vejle amt
1) Udskrivningsattest 17.10.1853 for Thomas Lauridsen Lindved, 23 år gammel, som soldat i Forstærkningen.

1295    Anders Andersen Lintrup
1) Brev 4.1.1649 til mester Anders Andersen Lintrup fra
a Mandrup Abildgaard
b Mandrup Due
c Peder Seefeld og
d Dorthe Abildgaard
med anmodning om at være til stede i Halling kirke den 18.1.1649 og følge deres faster og moster Maren [Mortensdatter] Bølle, enke efter Thomas Juel til Sønderskov i Folding sogn, [død 1647] til hendes sidste hvilested.

[Epitafium 1648 i Galten kirke i Randers Amt for Thomas Juel og Maren Bølle (Orning)].
Litteratur: Seksten aner må man have af Steen Clemmensen i: Heraldisk tidsskrift nr. 84, 2001 side 148-158.

1296    Christen Listo, discipel i Viborg Katedralskole, korporal på Sjælland
1) Opsigelse af Obligation
2) Breve
3) Bilag til formynderregnskaber
i perioden 1777-1781.

1297    Lodahl, enke efter Peder Madsen Lodahl i Hurup sogn
1) Peder Madsen Lodahls enke i Hurup sogn stævner Niels Christensen Stensgard i Ydby 20.10.1791 for gæld.

1298    Jens Peder Loft (1825-1897), overlærer ved Horsens Tugthus
1) Brev 2.2.1889 til fængselspræsten Hafstrøm om at forbyde overlærer Loft at foretage private bogudlån til fangerne.

1299    N. Loft (1856-1932), lærer i Horsens og Jens Peder Loft
1867-1886 Korrespondanceprotokol for en friskole i Horsens. (1 bd).
(Ikke set).

1300    Johanne Sofie Lohmann ( -1786), frøken, død på Havnø i Visborg sogn
1)) Skifte Ålborghus amt 26.6.1786 efter Johanne Lohmann, ugift, der døde 24.6.1786 på Herregården Havnø i Visborg sogn. A:
1) halvsøster Juliane Agnethe Lohmann, enke efter krigsråd Horsten
2) halvsøster Amalie Lohmann.
(Skiftet er indført i Ålborghus amt skifteprotokol 1783-1789 fol.553).

1301    Poul Lomborg (1754-1833), skomager og politibetjent i Thisted og hustru Inger Mikkelsdatter
1718-1833 Ældre familiepapirer, regnskabsbøger, gældsbreve, personlige papirer, breve, æresdigt, skifte. (1 pk).
(Ikke set endnu).

1302    Johan (Hans) Christoffer Londemann af Rosencrone til Nøragergård i Durup sogn
1) Kongelig udnævnelse 27.2.1736 til premierløjtnant
2) Kongelig bestalling 9.5.1744 som kaptajn
3) Kongelig bevilling 27.4.1764 at gøre testamente
4) Kongelig bestalling 29.1.1774 tillige at være konferensråd.

1303    Vilhelm Conrad Lorentz (1787-1854), amtmand over Ringkøbing amt 1820-1827 og amtmand over Randers amt 1827-1854
1) Kongelig udnævnelse til amtmand i Randers amt 9.6.1827
2) Brev vedrørende forflyttelse som amtmand i Randers amt.

1304    Christoffer Andreas Lorentzen, sømand, emigreret til USA
1) Brev 14.4.1849 til Christoffer Andreas Lorentzens far og stedmor.

1305    Johanne Lorentzen (1853-1907), sagfører i Ålborg
1) Regnskaber og forretningsbreve 1891-1905.

1306    Jes Lorentzen, ejer af Vejen mølle i Vejen sogn og hustru Ellen Johansdatter Torp
1) Kopier af adkomstbreve og gældsbreve 1786-1805
2) Registrering og breve ved skiftet efter Ellen Johansdatter Torp 1805
3) Regninger og opgørelser ved skiftet efter Ellen Johansdatter Torp 1805.

1307    Martin Lorentzen, degn i Nørup og Randbøl sogn
1) Kaldsbrev 25.7.1788 fra Engelsholm for Martin Lorentzen, at være degn i Nørup og Randbøl sogn i afdøde Peder Hobolts sted.

1308    Cathrine Dorthe [Wibring] ( -1727) gift med Christoffer Lucht, hospitalsforstander i Kolding
1)) Skifte 25.6.1727 efter Cathrine Dorthe [Wibring] i Kolding Hospital.
E: Christoffer Lucht, forstander i Kolding Hospital. B:
1) Henrik Ernst Lucht 7
2) Margrethe Judith Lucht 6
3) Peder Lucht 4
4) Hans Lucht 2.

1309    Christen Ludvigsen. toldinspektør i Thisted
1) Brev 3.10.1797 til Christen Ludvigsen fra Christiansand, hvor brevskriveren takker for brev fra toldinspektøren og fra Madam Østergaard med meddelelse om at hendes mand Hr. Østergaard er død. Brevskriveren meddeler at Hr. Østergaards søn er på vej hjem efter at være reddet fra et skibsforlis i Nordsøen


1310    Christian Henrik Luja (1715-1791), student, mønsterskriver i Ribe og hustru Ellen Susanne Hagerup
1) Testimonium 6.5.1736 på latin for Christian Henrik Luja, underskrevet af Johannes Schrøder, rektor i Frederiksborg Skole, (der er gengivet i litteraturhenvisningen)
2) Anbefaling 16.9.1745 for student Christian Henrik Luja fra Jochum Skovgaard, borgmester i Holbæk og amtsforvalter i Holbæk amt, hos hvem han har været informator i 4½ år
3) Anbefaling 16.9.1745 for student Christian Henrik Luja fra Andreas [Nilsen] Bredenberg, præst i Holbæk
4) Bestalling 2.6.1763 for Christian Henrik Luja at være mønsterskriver ved søfolkets indrullering i Vestjyllands distrikt
5) Konfirmation 8.5.1766 på bestalling for Christian Henrik Luja at være mønsterskriver ved søfolkets indrullering i Vestjyllands distrikt
6) Vielsesbrev 23.12.1766 for Christian Henrik Luja mønsterskriver i Ribe og Ellen Susanne Hagerup
7) Attest at Ellen Susanne Hagerup er født i Skogn præstegård 15.6.1734 og altså nu er 48 år bevidnes 19.2.1782 af M. M. salig Hagerup. [Se skifte i levende live efter Maren Magdalene Hass i Kolding: Brusk herred gejstlig 11.12.1779 lbnr.41, enke efter Richard Hagerup, præst i Skogn i Trondhjem stift i Norge]

8) Tilsagn 6.1.1784 fra Søkommissariatets Kollegium om ansættelse af en medhjælper som mønsterskriver for Christian Henrik Luja, mønsterskriver i Ribe
9) Bevilling til uskiftet bo 13.5.1791 for Christian Henrik Luja, mønsterskriver i Ribe og Ellen Susanne Hagerup. [Skifte efter Christian Henrik Luja: Ribe 11.7.1791 lbnr.1349].
10) Slægtsoptegnelser i et oktavhæfte, der er gengivet i sin helhed i litteraturhenvisningen.
Første del noteret af [Otto Christoffersen, præst i Ledøje og Smørum, (1644-1719) gift med Margrethe Thomasdatter Thorsmede, død sidst på året 1712] med meddelelser om deres børns fødsel, dåb, faddere samt skolegang:
1) Anne Ottesdatter, født 19.1.1682 i sin mormors hus i Frederiksborg, døbt 27.1.1682 i Frederiksborg Slotskirke. Faddere:
a farbror Torben Christoffersen, præst i Herstedøster og Herstedvester
b farbror Jens Christoffersen, øverste kollega i Frederiksborg Skole
c [Malene] gift med Hans Husvig
d morbror Thomas Thorsmede
e mormor Karen, enke efter Thomas Thorsmede
f faster Sidsel [Christoffersdatter] gift med Jørgen Meulengracht
g faster Anne [Christoffersdatter] gift med Christian Langemach, [præst i Sengeløse].
Anne Ottesdatter blev gift 8.7.1710 i Brøndby kirke med Christian Henrik [Luja] Bertelsen, præst i Gladsakse og Herlev
2) Thomas Ottesen, født 26.11.1682, døbt i Ledøje 3.12.1683, Faddere:
a Gertrud g.m. Thomas Thorsmede
b Anne Lisbeth g.m. Torben [Christoffersen Lidø], præst [i Herstedøster og Herstedvester]
c Karen Thomasdatter Thorsmede.
Thomas Ottesen døde 3.1.1694
3) Christoffer Ottesen, født 17.6.1686, døbt 23.6.1686. Faddere:
a Doktor Hans Leth
b Christian Langemach, hofprædikant i Sengeløse
c Bendix Lauridsen, materialforvalter på Holmen i København
d morbror Reinholt Thorsmede
e faster Sofie [Christoffersdatter]
f faster Anne [Christoffersdatter] g.m. Christian [Langemach], præst [i Sengeløse]
4) Karen Ottesdatter, født 16.7.1688, døbt 23.7.1688. Faddere:
a Hans Hopp, brygger på Christianshavn
b Henrik Weldingh til Edelgave
c Jørgen Hansen, renteskriver
d Margrethe g.m. Jens, magister i Frederiksborg.
Karen Ottesdatter blev gift 28.11.1713, et år efter hendes mors død, med Christian Weldingh, søn af Henrik Weldingh til Edelgave
Karen Ottesdatter døde 4.10.1718 og efterlod fire sønner og en datter
5) Hans Ottesen, født 16.6.1693, døbt 25.6.1693. Faddere:
a Peder [Hansen Hylling], præst i Ballerup
b Jørgen Jacobsen Meulengracht
c Niels Jacobsen, brygger på Nørregade i København
d Mette Hansdatter
6) Salome Ottesdatter, født 15.5.1697, døbt 20.5.1697. Faddere:
a Mathias Clausen, student og informator i præstegården
b Laurids Andersen, personlig kapellan i Ledøje
c Niels Christensen
d præstens ældste datter Anne Ottesdatter.
Salome Ottesdatter døde 1709, dagen før påskehelligdage
7) Sidsel Malene Ottesdatter, født 9.10.1701, der døde straks efter dåben samme dag.
Andel del noteret af [Christian Henrik Luja, mønsterskriver i Ribe] med meddelelser om hans børns fødsel, faddere samt skolegang:
Hans bryllup 19.6.1767 i Farup med Ellen Susanne Hagerup. Deres B:
1) Christian Henrik, opkaldt efter sin farfar, født 6.12.1769. Faddere
a moster
b jomfru Bødker
c kaptajn Hauch
d tolder Goldt
e mons. Volquartz
2) Richard Hagerup, opkaldt efter sin morfar, født 27.1.1771. Faddere:
a krigsråd Christensens hustru
b jomfru Bloch
c borgmester Frisch
d konrektor Hansen
e mons. Rahr
3) Bertel Severin, opkald efter fars og mors forfædre, født 2.6.1772. Faddere:
a frue Hauch
b jomfru Hellevad
c konsistorialråd Brodersen
d rådmand Lund
e apoteker Ejlskov.
Bertel Severin døde 31.7.1772, begravet 4.8.1772
4) Ejler Hagerup, født 7.3.1774. Faddere:
a madam Goldt
b jomfru Bruun i Klosteret
c biskop Hagerup
d David Fogh, præst i Ribe Catharina
e konrektor Sevel.
Ejler Hagerup døde 9.8.1774.
Litteratur: Slægtebogsoptegnelser vedrørende slægterne Lidøe og Luja ved Bjørn Kornerup i: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 72-82.


1311    Albert Lund, detailhandler i Holstebro
1898-1906 Margarinebog. (1 bd).
(Ikke set).

1312    Anne Marie Lund ( -1789) gift med Christoffer Herfordt Mangor, bogtrykker i Viborg
1) Skifte 9.11.1790 efter Anne Marie Lund i Viborg.
E: Christoffer Herfordt Mangor, bogtrykker.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes doktor Mangor i København.
(Indført i Viborg byfoged skifteprotokol 1781-1802 fol.534B, 541B, 542B, 572, 574lbnr.1492).

1313    Christian Frederik Lund, præst i Flade, Fladstrand og Gerum
1) Obligationer af 17.1.1741, 10.4.1741, 11.4.1741 og 14.1.1743.

1314    Christian Sørensen Lund (1786-1843), kobbersmed og blikkenslager i Viborg
1) Afskrifter af salmevers og viser
2) Ansøgninger
3) Købe- og lejekontrakter
4) Breve 1819-1838.

1315    Christian Vilhelm Lund (1758-1828), præst i Vester Velling
1) Auktionskatalog over hvad der af ind- og udbo bliver bortsolgt i Vester Velling præstegård 29.10.1829.

1316    Elisabeth Sofie Lund, datter af Gregers Knudsen Lund (1719-1796), præst i Ferring
1) Bevilling 18.2.1780 at være egen værge for Elisabeth Sofie Lund, datter af Gregers Lund, præst i Ferring.

1317    Frederik Christian Lund, kammerråd
1) Brev 2.11.1774 fra M. Pedersen i Viborg til kammerherre Lund til Sejle ved Thisted med forespørgsel om undersøgelse ved herredstinget


1318    Gedske Monberg Lund, født Terkildsen ( -1926) i Horsens
1)) Skifte 11.11.1926 efter Gedske Monberg Lund, født Terkildsen, der døde 2.11.1926.
Enke efter M. P. Lund, bogholder
Testamente af 28.9.1920. A:
1) Hans søskendebørn:
a Erik Lund, læge på Vedsted Sindssygehospital
b Cathrine Kirkegaard, født Lund i ægteskab med Anton Jensen Kirkegaard, gårdejer i Ondrup pr. Odder
c Maren Christensen, født Lund, i ægteskab med Christen Michael Christensen, præst i Skanderborg
2) Hendes søskende og søskendebørn:
a søster Karen Kyster, født Terkildsen, død. 1B:
1 Antonie Wittrup, født Kyster, boende Stægers Alle 11 på Frederiksberg
b søster Anne Kreutzfeldt, født Terkildsen, enke, boende Prinsessevej 71 i Fredericia
c søster frøken Clementine Terkildsen, boende Fabriksvej 1 i Horsens
d søster frøken Serene Terkildsen, boende Fabriksvej 1 i Horsens
e søster frøken Johanne Terkildsen, boende Fabriksvej 1 i Horsens.

1319    Hans Peder Lund (1822-1865), gårdejer i Nørgård i Viborg Gråbrødre landdistrikt i Viborg
1825-1865 Ejendomspapirer, breve, skattekvitteringsbog og testamente. (1 pk).
(Ikke set).

1320    Jens Pedersen Lund ( -1842), forhenværende gårdmand og sognefoged, bosat i Viborg
1)) Skifte 4.6.1842 efter Jens Pedersen Lund, forhenværende sognefoged i sin lejebolig i Viborg.
E: Maren Andersdatter, fraskilt. LV: Busch, skomager
8) Anders Christian Jensen, død, skifte sluttet Fjends-Nørlyng herreder 22.12.1741, efter hvem, der er arv
9) Jens Peder Jensen 3.
FM: Feld, bager.
Første ægteskab med Else Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen 20, i Hejlskov
2) Peder Jensen 18, i Ørum
3) Jens Jensen 17, i Strandgård
4) Maren Jensdatter 15, i Lund
5) Christen Jensen 10
6) Karen Marie Jensdatter 10
7) Niels Jensen 8.
FM: fars svoger Christen Jensen i Ørum.

1321    Just Lund, birkeskriver i Viuf sogn
1) Just Lund afgiver erklæring om sin formue på Koldinghus 17.4.1720.

1322    Just Jensen Lund (1752-1813), skrædder i Viborg
1) Obligationer af 24.6.1797, 28.6.1798, 22.6.1799, 10.12.1799 og 3.7.1800.

1323    Oluf Christian Lund, kopist ved Københavns forligelseskommission
1) Eksamensbevis fra det juridiske fakultet 19.7.1793 for Oluf Christian Lund
2) Bestalling 19.12.1800 for Oluf Christian Lund, at være kopist ved Københavns forligelseskommission.

1324    Peder Lund, gæstgiver i Ålborg
1) Borgerbrev 8.3.1816 for Peder Lund at drive husnæring i Ålborg
2) Lejekontrakt 26.1.1822 mellem Niels Christian Rasch, svensk og norsk konsul og købmand i Ålborg som udlejer til værtshusholder Peder Lund.

1325    Peder Pedersen Lund, sadelmagersvend, født i Bogense, der har arbejdet i Kolding og Ålborg
1) Svendebrev 21.3.1803 udstedt af Peder Pedersen Lund, sadelmager i Bogense for sin søn Peder Pedersen Lund
2) Rejsepas 28.7.1804 for sadelmagersvend Peder Pedersen Lund for en rejse fra Bogense til Holsten på sin profession
3) Anbefaling 26.3.1805 af sadelmagersvend Peder Pedersen Lund, der har arbejdet 7 måneder for M. P. Lund, sadelmager i Kolding
4) Rejsepas 5.4.1805 for Peder Pedersen Lund, 19 år gammel sadelmagersvend for en rejse fra Odense til København
5) Rejsepas 4.8.1806 for sadelmagersvend Peder Pedersen Lund for en rejse fra København til Ålborg.

1326    Peder Lund, landbrugselev på Nebbegård i Gårslev sogn
1) Anbefaling på tysk 14.10.1843 af Peder Lund fra Ålborg fra Nebbegård.

1327    Lundby familiearkiv
(1 pk).
(Ikke set).

1328    Niels Lundbye (1819-1891), urmager i Randers
1) Brev 14.12.1864 fra S. Aagaard i København vedrørende levering af urdele
2) Brev 18.8.1865 fra Filtenborg i Århus ved rørende levering af urdele.

1329    Christen Lundsby, møllebygger og mølleejer af Eskær mølle i Grinderslev sogn og senere af Mygdal mølle i Vester Assels sogn
1) Brev 20.9.1839 fra Christian Hansen i Noer mølle
2) Brev 26.2.1842 fra C. Schougaard i Helleris mølle
3) Brev 27.12.1842 fra Nissen i Spøttrup angående møllens vedligehold
4) Brandforsikringspolice 20.11.1847 for Christen Lundsby for hans mølle i Øster Assels sogn
5) Brev 10.3.1848 fra Nissen i Spøttrup angående møllens vedligehold.

1330    Thyge Eriksen Lunøe, købmand i Ålborg
1) Kopibog 1764-1767.

1331    Claus Lyche ( -1844), ejer af Kølskegård i Hallund sogn 1800-1827, herefter af Brorholt i Vadum og hustru Margrethe Schünemann
1791-1848 Ejendomspapirer, breve, regninger, kvitteringer, afregninger, opgørelser, gældsbreve, testamente og skifte. (1 pk).
(Ikke set).

1332    Frederik Christian Ludvig Wielandt Lykke (1790-1850), prokurator i Viborg
1) Brev 1.7.1839 til prokurator F. Lykke i Viborg, skrevet i Viborg uden afsenders navn.

1333    Peder Nielsen Lykke, formand for Nees og Omegns Mergelselskab, husejer i Nees sogn
1) Indkomne breve 1910-1921 fra:
a J. P. Olesen, Det danske Hedeselskabs Mergel og Kalktransport og Mergelsøgning
b Claudi West
samt koncepter fra P. N. L.

1334    Maren Nielsdatter Lynderup ( -1781), død i Viborg, gift med herredsfoged Christen Sørensen Testrup
1)) Skifte 29.8.1781 efter Maren Nielsdatter Lynderup på Vesterris i Testrup sogn.
Enke efter Christen Sørensen Testrup til Vesterris, [død 1761, skifte 16.11.1764].
Seneste testamente af 20.8.1779. B:
1) Søren Testrup til Viffertsholm [i Solbjerg sogn]
2) Christen Testrup til Restrup [i Hvam sogn], herredsfoged, død
3) Mette Marie Testrup, død, var g.m. [Carl Christian] von Muderspach til Trinderup [i Hvornum sogn]. 3B:
a Helvig Marie Muderspach 16
b Frederik Christian Muderspach 14
c Christian Sørensen Muderspach 12
4) Kirsten Testrup g.m. Hans Olufsen til Hessel [i Ålsø sogn], fyrforvalter og rådmand i Viborg, begge døde, skifte slut 6.8.1763. 2B:
a Cathrine Marie Olufsen 19
b Oluf Christian Olufsen 18.
5) Maren Testrup, ugift på Vesterris, død, [testamente af 13.3.1767 lbnr.53]
6) Birgitte Testrup, ugift, død februar 1762.
7) [Inger Testrup, ugift på Vesterris, skifte Hald amt 12.7.1768 lbnr.68].
(Skiftet indført i Hald amt skifteprotokol 1781-1789 side 13 lbnr.138).

1335    Andreas Carl Marturin Lyngby i Viborg
1) Kongeligt brev til amtmanden i Viborg amt med påbud om at nedsætte straffen for Andreas Carl Martin Lyngby efter Viborg Købstads ekstraretsdom af 11. forrige måned 1886 for tyveri og ulovlig omgang med hittegods idømte straf til forbedringshus i 8 måneder til straf på fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage.

1336    Mikkel Lyngby, fuldmægtig på Kjeldgård i Selde sogn
1) Koncept 1788 til ansøgning om beneficium paupertatis (fattighjælp) for Mikkel Lyngby, fuldmægtig på Kjeldgård i en sag prokurator Lund til Skivehus har anlagt mod ham vedrørende regnskab i den tid, hvor han tjente ham.

1337    Carl Gottfred Lynge (1798-1851), byfoged i Nibe
1845-1851 Breve, kassebog, regnskaber, auktionspapirer, regninger og kvitteringer. (1 pk).
(Ikke set).

1338    J. J. Lyngkrog, underjæger ved 1. jægerkorps i Frederikshavn
1) Afregningsbog 1897 for J. J. Lyngkrog


1339    Anna Sophie Lüttichau (1874-1953)
1880-1953 Breve (5 pk).
(Ikke set).

1340    Christian Ditlev Lüttichau (1832-1915, til Tjele i Tjele sogn, folketingsmand 1887-1898 og formand for Hedeselskabet 1899-1908
1860-1890 Dagbøger (1 pk).
(Ikke set).

1341    Ellen Margrethe Lüttichau (1910- ) gift med Michel L. G. B. Cotrelle i Frankrig
1922-1968 Regnskaber og notesbøger. (1 pk).
(Ikke set).

1342    Fanny Manon Malvina Lüttichau (1900- ) i København
1915-1965 Breve. (1 pk).
(Ikke set).

1343    Niels Knudsen Lærche ( -1825), brændevinsbrænder i Randers og hustru Kirsten Marie Nielsdatter Lærche
1) Testamente 13.5.1815 for Niels Knudsen Lærche, brændevinsmand i Randers og Kirsten Marie Nielsdatter Lærche
2) Skifte sluttet 31.10.1831 efter Niels Knudsen Lærche og hustru Kirsten Marie Nielsdatter, hvor Knud Lærche overtager boet.

1344    Johan Løyem, købmand og kobberfører i Holstebro
1) Ansættelse af Johan Løyem i Holstebro som handelsbetjent og kedelfører til at udsælge kobber og messingvare i købstæder og på landet i Jylland fra Flensborg Kobber- og Messingfabrik med fabrikkens stempel: KFRM og F og til at indkøbe gammelt messing og kobber. Vedlagt attestation 28.11.1818 af Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet
2) Borgerskab 23.9.1818 for Johan Løyem, 37 år gammel, af den katolske tro, født i Lyckschester i Holland, som købmand i Holstebro.    [Til oversigten]