Erik Brejls hjemmeside

Start

Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Uddrag

L    [Til oversigten]  1180    Hans Christensen Ladefoged ( -1838) i Sørå i Aså-Melholt sogn og brodersøn Christen Christensen
1) Skøde 13.6.1812 fra Dronninglund hovedgård til Hans Christensen Ladefoged i Sørå i Dronninglund sogn på hans iboende gård af htk. 4120
2) Skøde 13.6.1812 en gård matrikel af htk. 8120
3) Skøde 13.6.1812 på en huslod med jord på Sørå mark af 4 skp
4) Skøde på den gård i Sørå i Dronninglund sogn som Niels Jensen sidst havde i fæste fra Hans Christensen, selvejer i Sørå til brorsøn Christen Christiansen
5) Skøde fra Hans Christensen Ladefoged i Sørå på nogle jordlodder på Rugtved strandeng og i Albæk sogn til Heile Jørgensen af Krogen
6) Købekontrakt hvor Christen Christiansen i Sørå sælger Konge- og kirketienden af Store Bonnet til Anders Bodenhoff i Store Bonnet
7) Oversigt over konge- kirke, korn og kvægtiende af nogle gårde i Sørå
8) Deklaration at Jacob Nielsen og Christen Christiansen i Sørå begge har opført tilbygninger til deres gårde, der delvis ligger på den andens grund
9) Hans Christensen, selvejergårdmand i Sørå fæster den gård i Sørå til Jørgen Andersen Sørå, som dennes mor, enke efter Anders Rasmussen, hidtil har haft i fæste af Htk. 4120
10) Udskrift af kongelig plakat 18.4.1828 over hvilke gårdmænd, der skal udføre pligtarbejde ved istandsættelse af kirker
11) Licitation 24.7.1801 på opbyggelse af Sørå og Aså broer
12) Testamente 30.11.1812 for Hans Christensen Ladefoged og Mette Jørgensdatter i Sørå. A: plejesøn Christen Christiansen 18 år gammel
13) Koppeattest Vejle 21.7.1806 for Christen Christiansen i Nørre Vilstrup, 2¼ år gammel
14) Rejsepas Hals 15.2.1813 for Christian Christiansen, 17 år gammel, der opholder sig hos sin farbror Hans Ladefoged i Dronninglund sogn til en rejse til sine forældre i Havregård ved Vejle
15) Christen Christiansen, født i Rugballe, 36 år gammel udskrevet af lægdsrullen 1.9.1830. På sedlen er tilskrevet: Christen Christiansen er død 7.12.1870.
16) Anmeldelse 17.7.1738 at Christen Christensen ifølge testamente af 23.3.1812 for farbror Hans Christensen i Sørå og hustru Mette Jørgensdatter er tilfaldet nogle fæsteejendomme i Sørå
17) Christen Christiansen i Sørå beskikkes som værge ved samfrændeskifte 11.9.1835 for Anders Jørgensen og Poul Jørgensen, hos deres mor Anne Marie Poulsdatter, enke efter deres far Jørgen Andersen
18) Kvittering Hjørring amtstue 22.9.1846 for ½ procent afgiften for Christen Christiansen i Sørå for arv efter testamente 10.7.1845 for afdøde Mads Jensen Togaard i Voer sogn.

1181    Peder Nielsen Ladefoged (1811- ), husmand og tømrer på Ørum mark i Ørum sogn i Thisted amt
1) Dåbsattest for Peder, døbt 27.8.1811, søn af Niels Pedersen, ladefoged på Tandrup og Kirsten Madsdatter i Stenledhus
2) Koppeattest 12.9.1823 for Peder 12 år gammel. søn af Niels Pedersen i Bedsted
3) Bevilling Thisted 16.2.1846 for Peder Nielsen i Bedsted at ernære sig som tømrer på landet
4) Frihedspas 9.10.1847 for Peder Nielsen Stenled, der er bedømt utjenlig som trainkusk
5) Fortegnelse 13.5.1855 over de genstande, som Peder Nielsen Ladefoged forsikrer i sit hus på Ørum mark
6) Koppeattest 25.7.1856 for Anders Christian, søn af Peder Nielsen i Ørum, 1 år gammel
7) Brandpolice 30.4.1857 for husmand Peder Nielsen Ladefoged på Ørum mark
8) Koppeattest 23.6.1860 for Anne Kirstine, datter af Peder Ladefoged i Ørum.

1182    Ditmer Frederik von Ladiges til Vosnæsgård i Skødstrup sogn
1793-1856 Breve, brandforsikringspapirer og testamente. (1 pk).
(Ikke set).

1183    Adelaide Frederikke Landmark (-1929), frøken i Hobro
1)) Testamente 1929 for Adelaide Frederikke Landmark, ugift i Hobro. A:
1) bror Christian Frederik Ludvig Landmark i Hobro, død. 2B:
a Henriette Elisabeth Sofie Landmark
b Laura Landmark
c Anne Landmark
d Adelaide Frederikke Landmark.
2)) Breve
3)) Digte
4)) Panteobligation

1184    Mette Christensdatter Lang i Kondrup i Råsted sogn
1)) Skifte i Dronningborg distrikts birk 10.7.1775 efter Mette Christensdatter Lang i Kondrup i Råsted sogn. A:
0) bror Rasmus Christensen, død. 5B:
1) Christen Rasmussen Bjergby i Ulbjerg
2) Christen Rasmussen i Kondrup
3) Gertrud Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Kvottrup mølle. 10B:
a Rasmus Andersen 22
b Anders Andersen 20
c Christen Andersen 11
d Jens Andersen 9
e Mette g.m. Niels Mortensen i Mariager
f Mette Kirstine, død, var g.m. Mikkel Christensen i Svenstrup Hovgård. 3B:
1 Kirstine Marie Mikkelsdatter 4
2 Christen Mikkelsen 3
3 Gertrud Mikkelsdatter 2
g Birthe 17
h Karen 15
i Anne 13
j Maren 8
4) Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Nielsen Moth. nu i Asferg. 1B:
a Bodil Nielsdatter Moth 10½
5) Maren Rasmusdatter g.m. Christen Ulf i Kongsvad mølle [i Glenstrup sogn].

1185    Niels Langballe ( -1870) til Dronningborg i Dronningborg landsogn
1) Fire regninger 1867 alle fra Slipper & Son på adressen: Dherrer Hill & Sons, banquers i West Smithfield i London.


1186    Simon Jensen Langballe (1741-1816), skomager i Randers
1) Bog med fortegnelse over forfærdiget arbejde 1790-1795.


1187    Morten Mortensen Langberg (1778-1860), skolelærer i Virring sogn
1) Meddelelse København 12.10.1855 om udnævnelse til Dannebrogsmand for Morten Langberg, skolelærer i Virring.

1188    Abelone Lange, død 1775 på Ørslevkloster, enke efter Conrad Jacob Lerche, borgmester i Nyborg og ejer af Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn
1) Skifte 22.7.1775 efter Abelone Lange på Ørslevkloster.
Enke efter Jacob Lemming Lerche, borgmester i Nyborg, skifte Hald amt 16.7.1772 lbnr.93. B:
1) Regine Christiane Lerche g.m. Hans Henrik Jørgensen til Ørslevkloster og Strandet
2) Anne Margrethe Marie Lerche, der ægter Jacob [Johannes] Frisenberg på Hover
3) Johan Peder Christian Lerche 17 i Viborg latinskole.
FM:
1) Hans Lemming i København
2) Dines Lemming, kaptajn i Nyborg.
[Enkemandens første ægteskab med Anne Margrethe Boson, død 4.4.1740. 1B:
1) Rasmus Lerche].
(Skiftet er indført i Hald amt skifteprotokol 1765-1782 side 666 lbnr.107).

1189    Hans Mossin Lange (1754-1816), cand. jur, byfoged i Vejle
1) Regning Vejle 19.4.1792
2) Brev 10.10.1794 fra Leunbach i Karlsruhe til by- og herredsfoged i Vejle vedrørende udbetaling af arve midler til hans børn.

1190    Jens Lange, løjtnant i Smidstrup sogn
1) Obligation udstedt 11.12.1772 af kaptajn Carl Henriksen Breum i Smidstrup til løjtnant Jens Lange samme sted.

1191    Mads Pedersen Langeland (1751-1816), væver i Viborg
1) Borgerbrev 20.7.1779 for Mads Pedersen Langeland, som væver i Viborg
2) Gældsbevis for Mads Pedersen Langeland, linvæver i Viborg til Christian Christensen, skrædder i Overlund på Asmild Kloster gods
3) Synsforretning 25.6.1805 af en ejendom der tilhører Mads Pedersen Langeland, væver i Viborg
4) Indkaldelse 13.2.1805 fra forligelseskommissionen for Viborg by af Mads Væver i Viborg på grund af en klage fra Niels Vibro, snedker i Viborg.

1192    Christian Langvad ( -3.12.1883), daglejer i Randers
1) Fortegnelse uden dato over daglejer Christian Langvads løsøre.

1193    Anne Lauridsdatter, enke efter Thomas Christian Christensen Skave, soldat i Rindbækhus i Borbjerg sogn
1) Meddelelse 26.1.1852 fra Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og for Invalideforsørgelsen med afslag på ansøgning om pension til Anne Lauridsdatter, enke efter menig Thomas Christian Christensen Skave.

1194    Anders Larsen, grenader i Helsingør
1) Kalligraferet brev 1810 til hans søster og svoger.


1194A    Erik Larsen, snedker i Guldager [i Simested sogn] pr. Hobro
1) Urtebog med anvisning på helbredelse af forskellige sygdomme med urter

2) Billede af en gård med vindmotor
(Billedet forestiller måske Erik Larsen, snedker i Guldager i Simested sogn, født 13.7.1850 i Simested sogn og hustru Ingeborg Bolette Marie Poulsen, født 22.10.1851 i Testrup sogn).

Biografiske oplysninger på bagsiden af billedet:
Kammerråd og landvæsenskommissær Laurids Larsen (Lassen), forvalter på Benzonseje (Risbyholm) i Københavns amt, som han købte 1789 og solgte igen 1804.
1804 købte han sammen med greve Danneskiold-Samsøe Egholm og Krabbesholm. 1806 overtog han Egholm og afstod Krabbesholm. Egholm solgte han 1809.
1796 købte han Rosengård (Kværkebygård), som han solgte 1806. Under denne gård hørte Adamshøj, som han også ejede.
1810 købte han Mejlgård i Glesborg sogn, hvoraf Birkelund blev oprettet til en søn Niels Lauridsen. Godset blev overtaget af staten i 1824 på grund af skatterestancer.
Laurids Larsen og hustru flyttede til sønnen Peder Lauridsen på Rønnovsholm i Hjørring amt, hvor han døde 9.3.1850. Han var født på Sprettingegård og døbt 18.2.1761 i Sædder kirke og gift i Ørsted kirke i Roskilde amt 28.7.1789 med Johanne Kirstine Meyer, født 12.6.1762 på Krogsgård i Koldby sogn på Samsø, død 28.4.1846 på Rønnovsholm. De havde 10 børn.
(Sml. lbnr.1215).


1195    Hans Lauridsen i Kolding
1) Gældsbrev 26.3.1855 for Hans Lauridsen i Kolding til rebslager Kjær samme sted.
På gældsbrevet er tilføjet med blyant: Bedstemors dødsdag 26.3.1855. A. F. Larsen bager. 28.11.1900.

1196    Hans Henrik Lauridsen ( -1760), snedker i Viborg
1)) Skifte 31.1.1760 efter Hans Henrik Lauridsen, snedker i Viborg.
E: Mette Margrethe Bruun. LV: [Hans] Olufsen, fyrforvalter. B:
1) Mette Hansdatter 4.
FM: Peder Abildskov i Viborg.
(Skiftet er indført Viborg byfoged skifteprotokol 1752-1766 fol.328B, lbnr.989).

1197    Jacob Lauridsen (1859-1940), smed og gårdejer i Mariendal i Hersom sogn
1882-1906 Regnskabsbog for smedjen. (1 bd).
(Ikke set).

1198   

1215    Laurids Lassen (1761-1850), godsejer og hustru Johanne Kirstine Meyer (Sml.lbnr.1194A).
1) To silhuettegninger    [Til oversigten]  Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1121-1197